14. března 2020

Zastupitelé v roli poddaných?

Veřejné přehazování otevřených dopisů pana hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a ministra vnitra Jana Hamáčka se posunulo na další úroveň. A to už ne jen nějakých „líbesbrífů“, ale v oficiální rovině. Tentokrát jednoznačně vede pan ministr. A dle mého názoru rozhodně oprávněně.

Dne 9. března 2020 poslalo Ministerstvo vnitra České republiky, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly dopis osobám, které podaly na ministerstvo podněty, ve kterém je informovalo o výsledku šetření. A to je poměrně jasné. Již 6. března 2020 ministerstvo vyzvalo svým dopisem zastupitele Zlínského kraje ke sjednání nápravy a doporučilo, aby zastupitelstvo celou záležitost znovu projednalo na některém ze svých zasedání tak, aby informace o tomto projednání byla předem zveřejněna v souladu s par. 42 odst. 1 zákona o krajích v rámci návrhu programu na úřední desce. Na to má zastupitelstvo lhůtu 60 dní od doručení této výzvy. Pokud tak neučiní, podá ministerstvo správní žalobu na zrušení dotčených usnesení, nebo, pokud tato dosud nebyla vykonána, zahájí správní řízení o pozastavení jejich výkonu.

Od pana hejtmana posloucháme již dva měsíce, že je vše v pořádku, on nic znovu hlasovat nechce a nemíní, pan ministr je motivován politicky v zájmu svých stranických soukmenovců a tak dále a tak dále. Teď ovšem máme na stole závaznost a jasně stanovený termín. Když se hlasování nebude konat, bude s velkou pravděpodobností podána správní žaloba.

Teď všichni čekáme na reakci pana hejtmana. Ne Zastupitelstva Zlínského kraje, jen pana hejtmana Čunka, protože na něm vše stojí. Zastupitele postavil na úroveň poddaných. Jaké bude JEHO rozhodnutí se patrně dozvíme v nejbližších dnech.

Ivan Mařák, předseda klubu zastupitelů KSČM Zlínského kraje 12. 3. 2020, kscm.cz

14. března 2020

Podporujeme obranu řecko-turecké hranice

To, co se v současné době děje na hranicích Řecka a Turecka, není až takovým překvapením, přestože se jedná o tragédii. Migrační krize v regionu doutnala již delší dobu. Tzv. dohoda EU s tureckou vládou o zadržování migrační vlny na tureckém území, výměnou za finanční kompenzaci, byla jen koupí času, nikoli trvalé řešení krize. To vše bylo poplatné bezpečnostní situaci v regionu. Řešení následků a ne příčin migrace byla a je pouze slepá ulička. K tomu navíc EU vůbec nevyužila čas od první migrační vlny v roce 2015, aby posílila ochranu hranic Schengenu, a tak sklízí výsledky své nečinnosti a neschopnosti vypracovat jednotnou strategii zemí EU proti migračnímu nebezpečí. Ustupuje vyděračům a převaděčům a ohrožuje nejen bezpečnost, ale také sociální a politickou stabilitu v zemích EU. Má také lví podíl na destabilizaci států v oblasti Blízkého a Středního východu, a tedy i primární podíl na kořenech tohoto problému. Domeček z karet se sesypal a EU se stala lehkým soustem vyděračských praktik turecké expanze, které tímto způsobem řeší své jinde neúspěšné geopolitické ambice a stále větší problémy na domácí politické scéně. Jakkoliv je situace na řecko-turecké hranici napjatá a nesporně i humanitárně bolestivá, nelze přehlížet, že to je pouze součást geopolitické hry, která se skrývá za opatření rady.

KSČM podporuje Řecko v jeho situaci. Systémovým řešením je znovunastolení a respektování mezinárodního práva, zastavení agresí a intervencí, obnovení a respektování suverenity zemí a jejich územní celistvosti, opuštění neokoloniálních praktik, nastolení mírových poměrů v těchto zemích, aby se lidé mohli co nejdříve vrátit i se svými rodinami do svých domovů. V opačném případě zůstanou pouze nebezpečnými pěšáky na šachovnici zájmů velkých imperialistických mocností. Dílčí kosmetické kroky, sice potřebné a žádoucí, pouze zmírňují vnější projevy migrační krize, neřeší ovšem její pravou příčinu.

VV ÚV KSČM 13. 3. 2020, kscm.cz

14. března 2020

Občané mimo hru, rozhodování o nás a bez nás!

Na fejsbuku krajské zastupitelky Evy Badinkové ze dne 2. března 2020 se můžeme seznámit s jejím stanoviskem k uvažované výstavbě nové krajské nemocnice ve Zlíně a k projednávání na zastupitelstvu.

Zdravotnictví – Krajská nemocnice T. Bati Zlín

Od prvního hlasování zastupitelů Zlínského kraje ohledně výstavby nové nemocnice T. Bati ve Zlíně – Malenovicích, kdy zastupitelé na svém zasedání v červnu 2019, odmítli na svém zasedání projekt výstavby nové nemocnice, uplynulo více jak půl roku a danou věc se nepodařilo demokratickým způsobem rozhodnout. Myslím tím demokraticky ve prospěch všech občanů Zlínského kraje a ne pouze ve prospěch zájmové skupiny jedinců a subjektů, kteří jsou na projektu výstavby nové KNTB ve Zlíně – Malenovicích pravděpodobně v rámci svých osobních zájmů zainteresovaní.

Tato skutečnost se projevila při konání 24. veřejného zasedání zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 16. prosince 2019. Hejtman Zlínského kraje, zřejmě v rozporu se zákonem č. 129/2000 Sb. v platném znění „Zákonem o krajích“ dodatečně a to bez splnění zákonem stanovených podmínek předložil k projednání a schválení body č. 42 – zahrnující schválení investičního záměru „Nová Krajská Baťova nemocnice“, č. 43, jehož obsahem byl návrh na zrušení povinnosti Rady Zlínského kraje zajistit zpracování studie s názvem „Modernizace a dostavba Krajské nemocnice Tomáše Bati“ a na zrušení schváleného rozpočtového opatření, č. 44, jehož obsahem byl návrh koupě pozemku od právnické osoby pro výstavbu nové nemocnice.

Chtěla bych vás upozornit na skutečnost, že předmětné hlasování dne 16. 12. 2019 proběhlo systémem o nás bez nás, tedy bez účasti občanů Zlínského kraje, bez účasti obcí Zlínského kraje a bez účasti odborné veřejnosti a tedy zřejmě i v rozporu se zákonem. Tuto skutečnost v současné době prověřuje na základě „Dozoru“ Ministerstvo vnitra ČR a to na základě podnětu více jak dvaceti subjektů ze Zlínského kraje.

V této souvislosti, kdy nelze vyloučit, že při projednávání a rozhodování zastupiteli Zlínského kraje dne 16. 12. 2019 byl porušen zákon, zaslalo Ministerstvo vnitra ČR dne 3. února 2020 pod č.j.MV-182169-4/ODK-2019 dopis hejtmanovi Zlínského kraje p. Jiřímu Čunkovi, ve kterém jej kromě jiného žádá za účelem zvážení dalšího postupu Ministerstva vnitra k dané věci podle ust. § 82 Zákona o krajích o písemné vyjádření, kde dle jednotlivých bodů dopisu MV ČR, které jsou uvedeny v předmětné listině a to ve lhůtě do 29. února 2020 (viz příloha dopis MV ČR ze dne 3. února 2020). Odpověď hejtmana na výše uvedený dopis MV ČR byla zveřejněna na stránkách Zlínského kraje. Na další reakci MV ČR jsou určitě zvědaví všichni občané Zlínského kraje a věřím, že o dané věci bude tímto správním orgánem posouzeno a rozhodnuto v souladu se zákonem.

Zákon o krajích č. 129/2000 Sb. v platném znění řeší ve svých obecných ustanoveních kromě jiného v § 1, odst. 4, cituji „ Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů“.

Dle ust. § 12, odst. 2, písm. b, zákona má občan kraje právo vyjadřovat na zasedáních zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Toto právo bylo občanům Zlínského kraje při jednání a rozhodování 24. veřejného zasedání zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 16. 12. 2019 odepřeno a to v plném rozsahu a to způsobem blíže popsaným v dopise MV ČR ze dne 3. 2. 2020, který byl zveřejněn na stránkách Zlínského kraje.

Občané Zlínského kraje se nemohli demokraticky a svobodně vyjádřit k projednávaným bodům jednání ZZK č. 42, 43, 44, což může být považováno za porušení základních práv a svobod dle Listiny. Kladu si otázku, zda svým rozhodnutím dle 16. 12. 2019 pečuje kraj o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, když jim předem nesdělil program projednávaných bodů a zřejmě nezákonným postupem neumožnil jejich veřejnou účast na jednání zastupitelů, čímž zamezil v rozporu se zákonem iniciativě občanů Zlínského kraje tzv. ze zdola. Zřejmě vedení Zlínského kraje názor občanů k projednávaným bodům nezajímá.

Při rozhodování o investicích se Zlínský kraj musí chovat s povinností péče řádného hospodáře a veřejné prostředky musí být vždy pod veřejnou kontrolou, což se v tomto případě nestalo. Tento princip musí být vždy zachován v procesu rozhodování a to i proto, aby pokud možno, nastala při hlasování zastupitelů shoda napříč celým politickým spektrem zastupitelů Zlínského kraje, což by rozhodným způsobem uvítali všichni občané Zlínského kraje a to i proto, že plánované investice do zdravotnictví budou realizovány v časovém horizontu více jak jednoho volebního období.

Dále k věci uvádím, že dle evidence ve veřejném rejstříku (Katastr nemovitostí) pro Zlínský kraj na LV č. 1091 pro obec Zlín, k. ú. Malenovice byly již Zlínským krajem nakoupeny pozemky určené pro výstavbu nové KNTB ve Zlíně – Malenovicích v rozsahu cca 411 250 m2, za tuto výměru Zlínský kraj již zaplatil anebo má zaplatit poměrně vysokou částku peněz, které by mohly být využity způsobem jistě efektivnějším.

Není známo kolik Zlínský kraj již dosud celkově zaplatil za přípravné, závazkové a majetkové vztahy v souvislosti s plánovanou výstavbou nové KNTB a z jakých zdrojů vše platí. Lze předpokládat, že v roce 2019 byly kráceny položky rozpočtu jako jsou např. školství, zdravotnictví, sociální služby, doprava na úkor zvýhodnění výstavby nové KNTB. Dávám ke zvážení, zda při přesunu a čerpání zdrojů Zlínského kraje určených pro pokrytí nákladů na případnou výstavbu nové KNTB nebyla porušena závazná pravidla pro hospodaření s veřejnými prostředky, které v tomto případě nemusely být vždy pod veřejnou kontrolou. Na tuto skutečnost jsem povinna jako občan a zastupitelka Zlínského kraje v rámci svého mandátu informovat občany – voliče Zlínského kraje, jakož i ostatní zastupitele.

Vždyť veřejný zájem vyjadřuje společný zájem skupiny lidí žijících na určitém území, v našem případě území Zlínského kraje, z jehož realizace bude mít skupina užitek a to jak bezprostřední, tak i užitek v budoucnu. Domníváte se, vážení spoluobčané, že jednání a rozhodování vedení Zlínského kraje ve věci výstavby nové KNTB tomu nasvědčuje?

Je tedy otázkou zda:

porušil hejtman Zlínského kraje při jednání KZ dne 16. 12. 2019 v bodech č. 42, 43, 44 zákon, o tom rozhodně zřejmě na návrh nespokojených občanů Zlínského kraje a dalších subjektů MV ČR, případně soud

jsou pod dostatečnou veřejnou kontrolou finance Zlínského kraje, kdy o investici za více jak 8 miliard Kč na svém zasedání dne 16. 12. 2019 pochybným způsobem rozhodli koaliční zastupitelé a přeběhlíci bez vědomí občanů, obcí a odborné veřejnosti

jsou pod dostatečnou veřejnou kontrolou uzavřené závazkové vztahy Zlínského kraje, KNTB v návaznosti na připravovanou výstavbu nové KNTB např. s firmou PENTA, PENTA INVESTMENTS LIMITED, Smart healthcare, s. r. o. a dalšími

dle mého názoru byly porušeny vedením kraje demokratické principy mimo jiného i tím, že před jednáním zastupitelů ZK dne 16. 12. 2019 byly zařazeny dodatečně před koncem jednání body č. 42, 43, 44, které zřejmě úmyslně nebyly uvedeny v pozvánce na jednání zastupitelů ZK. O této skutečnosti a formě musel někdo rozhodnout před vlastním jednáním zastupitelů, byl to snad hejtman nebo Rada kraje nebo koalice?

body č. 42, 43, 44 nebyly v programu ani při zahájení jednání ZZK, o tom, že zde nebyly uvedeny musel někdo dopředu rozhodnout

body č. 42, 43, 44 byly hejtmanem navrženy až v průběhu jednání zastupitelstva a vzápětí byly odhlasovány a bez rozpravy, tento postup musel předem někdo odsouhlasit

k bodům 42, 43, 44 nebyly předem, podotýkám všem zastupitelům ZK předány řádné relevantní materiály k projednávaným bodům, materiály tzv. na stůl neobdrželi všichni zastupitelé

o bodech 42, 43, 44 bylo tedy rozhodováno bez řádných relevantních podkladů, které nebyly řádně předepsaným způsobem a včas předány všem zastupitelům. Tvrzení hejtmana, že o výstavbě nové KNTB bylo již dříve jednáno dostatečně na různých úrovních, nemůže v žádném případě obstát.

Můžeme tedy říci, že zastupitelé ZK rychlostí blesku a zřejmě v rozporu ze zákonem schválili body č. 42, 43, 44 dodatečně předložené hejtmanem dne 16. 12. 2019 a to:

bez toho, že by to bylo v programu jednání schůze

bez toho, že by o tom věděli občané Zlínského kraje

bez toho, že by tom věděla místní samospráva

bez toho, že by o tom věděli členové zastupitelstva ZK mimo vyvolených zastupitelů

bez toho, aby se mohli všichni zastupitelé ZK svobodně a demokraticky k projednávaným věcem vyjadřovat

Nelze tedy vyloučit, že došlo k porušení zákona i jednacího řádu Zlínského kraje, ale především popření základních práv občanů ZK při uplatňování zastupitelské demokracie ve ZK.

Vážení spoluobčané, zastupitelé ZK, odborná veřejnosti, požadujme od vedení ZK vysvětlení, proč konalo tak, jak konalo a v případě, že se prokáže porušení zákona sjednání nápravy, např. I tím, že bude zpracována podrobná srovnávací analýza výstavby nové KNTB ve Zlíně a upraveného generelu revitalizace, dostavby a modernizace stávající KNTB ve Zlíně, která bude kromě jiného řešit samostatně majetko-právní aspekty, ekonomiku, stavební část, zdravotnickou technologii, logistiku, provozní náklady, trendy a výhledy apod. Ve zpracovávané analýze musí být obsaženy nové trendy v medicíně, inovace, nové technologie apod. Analýza musí být vyhotovena tak, aby bylo možné řádně a objektivně posoudit obě varianty řešení.

Vyzývám všechny občany Zlínského kraje, zastupitele ZK i odbornou veřejnost ZK k všeobecné rozpravě k problematice zdravotnictví ve Zlínském kraji, krajských nemocnic ZK, úrovni poskytované zdravotní péče, investicím do zdravotnictví, koncepčním materiálům a strategickým dokumentům schválených již dříve krajem, věci, které se týkají rozvoje zdravotnictví ve ZK a to tak, aby vznikla iniciativa občanů ZK tzv. ze zdola a vedení kraje se konečně dozvědělo, jaké jsou skutečné potřeby občanů ZK z oblasti zdravotnictví.

krajská zastupitelka

Ing. Bc. Eva Badinková

19. ledna 2020

Nepřipustíme zhoršování pracovního práva

Právo na práci je jedno ze základních lidských práv obsažených v lidskoprávních dokumentech vydaných jak na světové úrovni, tak i na úrovni národní v Listině základních práv a svobod.

KSČM vnímá, že zápas o charakter a obsah pracovního práva byl za posledních třicet let vždy velice obtížný a nesmlouvavý.

Koaliční vláda hnutí ANO 2011 a ČSSD se však novelou zákoníku práce, předloženou do Poslanecké sněmovny ČR, vydává zcela opačným směrem, chystá preferenci sdílení jednoho pracovního místa několika zaměstnanci, preferenci krátkodobých pracovních úvazků a přepočet kalendářní dovolené nikoliv podle odpracovaných dnů, ale hodin.

KSČM především záleží, aby se pracovněprávní vztahy nastavené zákoníkem práce 267/2006 Sb., ve vztahu k zaměstnancům nezhoršily. Jde nám o respektování a prosazování trendu zkracování pracovní doby nutné za zachování stejné výše mzdy či platu jako při osmihodinové pracovní době, jde nám o získání základní zákonné pětitýdenní kalendářní dovolené pro zaměstnance, jde nám o posílení úlohy bezpečnosti práce na pracovištích a také o omezení podílu agenturního zaměstnávání na českém trhu práce.

VV ÚV KSČM 17. 1. 2020, kscm.cz

18. ledna 2020

Zrada „taky komunistů“ v roce 1989

V roce 1989 měla tehdejší KSČ téměř 1,7 mil. členskou základnu, kolik z toho bylo skutečných komunistů snad dnes již nelze specifikovat. V době války, v době budování to ještě ano, ale po období čistek byli mnozí skuteční komunisté lidsky smýšlející odstraněni. Idea sociálně spravedlivé společnosti pracujících, spoluobčanů schopných pracovat a pomáhat budovat válkou devastovanou zemi nejen v důsledku válečných události, ale hlavně morálně pokřivenou společnost, kolaboranstvím a charakterem křesťanské výchovy, zvláště na území tehdejšího Československa jako pozůstatku rakousko uherské monarchie v případě rodičů či první republiky s přetrvávajícím kastovnictvím, bezzemků, malozemědělců, velkostatkářů na straně jedné, dělníků zaměstnávaných za téměř otrockou mzdu vlastníky továren, šlechtické rody a kněžské majetky na straně druhé. Ano právě zde se naformovalo to uvědomění skutečně pracujících na právo zlepšit své životní podmínky z podílu na výsledcích své práce, právo na plnohodnotný život se spravedlivou odměnou za práci a rozdělování zisku podle významu a důležitosti vykonávané práce pro společenství lidí v nové Československé republice. Proletářští vůdci byli zatížení zcestnou vírou, že proletariát musí zvítězit nad kapitálem i bez vize dalších kroků. Prožité roky fašistické okupace, zkušenosti z formování poválečného vývoje ve společnosti. Výsledkem byl únor 1948. Hromadný nárůst členské základny a v důsledku toho vzniklá vedoucí úloha KSČ ve společnosti vedla sice k výraznému budovatelskému podílu národa na plnění programu obnovy válkou poničeného hospodářství. Do KSČ jsou v hojném počtu přijímáni kariéristé, bývalí služebníčci kapitálu a církví, vyjímkou nebyli lidé kolaborující s proměnami režimu. Takto mohutná členská základna se v podstatě stala „molochem“, oslabila levicové hnutí a k tomu Národní fronta (30 stran, hnutí a spolků) se stala pátou kolonou skutečné demokracie.

Vznik ČSSR v roce 1961, významného partnera v hospodářské politice vývoje státu i v Evropě, uznávanou zemí zcela soběstačnou nejen v průmyslové oblasti, vědeckém rozvoji, ale i zemědělství a potravinovém zajištění všech obyvatel. Ano to byla zásluha skutečných komunistů. To že docházelo i k chybám, ano docházelo, vždyť do vládních pozic vstupovali lidé práce, od strojů a polí. Právě v této době se začali mimo skutečně pracující přidávat první intelektuálové, kteří se pasovali do role vůdců, stávali se z nich politici aparátu, začali přebírat otěže dělnického hnutí a parazitovali z budovatelských úspěchů pracujících.

Rok 1968 se stal zlomový v naplnění cílů neuspokojené západní politiky se snahou opět se pokusit ochromit sociální vývoj východního bloku vzhledem k nespokojenosti s poválečným rozdělením Evropy a proniknout i vojensky jednorázovou operací až na hranice SSSR přes obranné seskupení Varšavské smlouvy a rozvrátit RVHP, která bránila dalšímu rozvoji a tržnímu odbytišti západní ekonomiky. To vše bylo příčinou tzv. okupace vojsky Varšavské smlouvy, 21. 8. 1968 kdy nastartované invazní jednotky Bundeswehru a USA na hranicích NSR byly v předvečer hodiny „H“ tímto obranným manévrem zastaveny v souladu s uzavřenou obrannou smlouvou. Vstup vojsk Varšavské smlouvy bohužel jen oddálil strategický plán a cíle USA o 21 let. Už tehdy jsme se nepoučili, jen dál přešlapovali.

Po roce 1968 nastalo období normalizace, kdy právě kolaborující část členské základny iniciovala čistky s cílem uchopení moci ve straně, výsledkem byl scénář roku 1989 kdy právě tato pátá kolona spolupracovala s tímto projektem „rozvrácení východní Evropy“ a tehdejší komunisté ve vedoucích funkcích (novodobá politická šlechta, která se zpronevěřila myšlenkám socialismu i komunistické dělnické strany) v podstatě zradili občany této země a prodali tuto republiku, vyměnili ji za další kariéru s proměnami režimu. Významnou roli v této šarádě sehrálo i utajené jednání min. předsedy Čalfy s předem vytypovaným Havlem, prognostický ústav a napojení funkcionáři včetně rozštěpených represivních složek státu. Nelze nepřiřadit obdobnou úlohu „chytrolína“ Gorbačova, který z počátku nevědomky rozvrátil komunistickou východní Evropu a naši „aparátčici“ nedokázali najít vlastní cestu bez schválení SSSR.

Kariérní politici a kolaburující členové KSČ masově opouštěli stranu, tehdejší salónní vedení ÚV nezvládlo krizovou situaci, nevyužili nastolené principy za které bojovaly celé generace našich otců. Ti přeběhnuvši, dříve „taky komunistů“ v nových stranách přispěli k rozdělení, podíleli se na rozkradení republiky a nebojí se ještě ani dnes, protože právní řád v této zemi se zákony formulovanými i ještě v době jejího vzniku 1918 společně s novými „matlaninami“, které mohou mít i jiný právní výklad nebo názor, podle momentální „korunové“ situace, nebo snad „ranní stolice autora“, je není schopen, nebo není politická vůle je aktivně a účinně stíhat.

Staří už nemohou a také ani nechtějí, protože stále ještě srovnávají své životní zkušenosti a období svého produktivního života a domnívají se, že se mají lépe a pokrok jejich dětí, vnuků je stále překvapuje i ptoto na ně ani netlačí. Vzdělání a výchova dehonestuje dějiny i charaktery nové generace. Revolučnost je ta tam, „proletáři“ nemají nástupce. Přitom současný životní standard seniorů se zhoršuje a narůstá den ode dne i v důsledku prodlužujícího se dožití.

Současná nástupkyně KSČ – KSČM se stala politickou stranou kde revolučnost zůstala na papíře, není mezi lidmi a jen těžko se za současného životního standardu hledají revoluční myšlenky a cíle pro budování spravedlivé sociální společnosti bez kast a tříd. Moderní společnost lidí, která dává lidem bez rozdílu vše pro naplnění životních potřeb, dává jim poučení i zábavu, sportovního ducha a hlavně budující prestižní tvůrčí společnost s vědeckými základy a respektující náš úkol na této zemi, zajistit její existenci i pro další generace.

Je až překvapivé, že je pořád co rozkrádat, okrádat občany, kteří však mlčí, i když už jen Česka, hlavně z toho co bylo vybudováno do převratu v roce 1989. Je až ostudné s jakým opět kolaborujícím životním stylem dokáže nejen český národ, ale hlavně levicová veřejnost žít. Bohužel, opět se dostáváme do období souboje jednotlivce o místo na slunci a národem kolaborujícím s „demokratickým“ režimem. Nadnárodní hnutí a každý kdo má jen trochu jiný názor si založí jednu nebo více stran, hnutí, spolků, vyslovuje svá moudra a opět i touto cestou okrádá občany tohoto státu v odměnách poslanců či senátorů a jejich poradců, ale obecně nárůstem mandatorních výdajů chodu státního aparátu.

„Lidé, nenechme to tak“!! KSČM je stále stranou s největší členskou základnou, „S lidmi a pro lidi“.

Ing. Jordák František 15. 12. 2019

13. ledna 2020

Stanovisko Okresní konference KSČM ze dne 11. 1. 2020 k situaci ve zdravotnictví ve Zlínském kraji.

Okresní konference KSČM vyjadřuje znepokojení s nátlakovým jednáním hejtmana Zlínského kraje pana Čunka při schvalování projektu nemocnice v Malenovicích. Doporučuje zastupitelům Zlínského kraje usilovat o schválení ucelené koncepce zdravotnictví a zachování kvalitní lékařské péče ve všech zdravotnických zařízeních kraje. Požaduje objektivní a úplnou informovanost veřejnosti o pozitivech či negativech možných variant.

12. ledna 2020

Názorové stanovisko k návrhu aktualizace programu KSČM 2020

Z vystoupení na okresní konferenci OV KSČM Zlín.

Základem současné situace je snižování aktivity tradičních vrstev levicově laděné základny, bez ohledu na pracovní zařazení a postavení.

Dnes kdysi „revoluční senioři“ svým odchodem z pracovních pozic ztratili vliv a nezvládli ani ve svých rodinách nástupnictví a také došlo ke ztrátě motivace, zvláště pak v posledních 10 letech normalizačních opatření, kdy došlo k intelektuálnímu navýšení členské základy. Dále pak v 30 letech popřevratového vývoje, změny životního stylu a přechodu „politické šlechty“ do jiných méně rizikových stran, kariérně příznivějších dochází k útlumu nejen samotné aktivity, potřeby a významu politické práce, dochází v aparátu k „přešlapování“ sice se snahou a povědomím potřeby zachování dělnického charakteru revoluční a pokrokové strany, ale převážně jen v resortu politické strany s opomíjením „programu naplnění potřeb lidské společnosti v každodenním životě“ sociálně spravedlivé společnosti včetně zachování trvale udržitélného rozvoje i pro další generace.

KSČ v r. 1989 a následně KSČM se stala vlastní vinou úřadem bez vlivu kde udržení aparátu je základním kritériem a podíl na „politické moci“ prvkem, který je vodítkem kompromisního programu existence „spektra“ politických stran a hnutí (konkrétně v naší republice), které sice dává pocit „demokratického vývoje“, ale ve skutečnosti jen prohlubuje a tříští společnost a národní uvědomění.

Politické cíle komunistického programu jsou tak převážně na sekretariátu ÚV KSČM, krajských a okresních výborech, ale velmi složitě se dostávají nejen do existující členské základny, ale hlavně ven mezi lidi, počínaje základním vzděláním (demagogické přepisování dějin na základním stupni, včetně uvolnění až demagogické církevní propagace), následně vymýváním mozků na vyšších formách vzdělání a takto připravená generace vstupuje do života společnosti, pracovního poměru, kde současná „digitální zručnost“ oddělila tuto produktivní a podstatnou skupinu občanů od reality života a nutnosti zajistit si podmínky pro život prací a budováním, jako jedinou metodu obživy a rozvoje společnosti včetně splnění naší úlohy v životě. Stejně tak nejsme sto proniknout do generace mimo produktivní věk – mezi seniory, kteří na svůj život podle kritérií současnosti hodně rezignovali a mladé generaci přestali rozumět. Ztratili jakoukoliv oporu a zajištění životních podmínek zvláště při prodlužujícím se dožití. V podstatě dožívají v nejistotě, mnohdy osamoceni a současné předdůchodové ročníky ani neví co je čeká. Přitom se jedná nejméně o 3 až 4 miliony občanů jakéhokoliv politického vyznání, kteří možná z pohodlnosti se ani nebrání.

KSČM jako odpovědná politická síla svou aktivitou, svým programem neprokazuje aktivní vstup do těchto nejvíce ohrožených vrstev obyvatelstva v ČR, nedokáže vstoupit mezi lidi, do běžného života a prosazovaný program se pohybuje v širokém spektru volebních vizí na úrovni stranických aparátů, poslanecké sněmovně, vše poměrně daleko od běžného života občanů, našich sympatizantů a možných voličů.

Základní příčinou jsou sice obsáhlé téze volebních programů, ale jen minimální konkrétní realizace (strategie) v terénu, kontrola plnění na celostátní i krajské úrovni, obsáhlost celorepublikového programu rozšířených o krajské či okresní specifika a jejich aktuální sledování, vyhodnocování, předkládání informací o dosažených výsledcích včetně jmenovitého kdo, kdy naše úsilí „pohřbil“, ať si občan dokáže vyhodnotit kdo pracuje v jeho zájmu a kdo ho už 31 let zneužívá.

Základem je šíření informací a k tomu mohou posloužit i staré formy informačních skříněk, které však musí být projednány (rozuměj jejich umístění v obcích a městech), prosazeny a hlavně zásobovány aktuálními materiály, v předstihu a daném čase. Stejně tak i moderní digitální informace nejen na stranických webových stránkách, aktuální a nezastaralé, ale i na veřejných portálech kvalifikovaně nastolená témata s širokou polemikou a argumentací. Zde se vytváří levicová nálada ve společnosti a jsou přístupné pravdivé argumenty.

O skutečnostech výše uvedených svědčí i současná kampaň, ve které členové KSČM se mají vyjádřit k předloženým návrhům (3 varianty) aktualizace programu KSČM. Už tímto se projevuje nejednotnost vedení a různé proudy. Revoluční strana potřebuje jednoznačný cíl, jasný volební program, jeho kontrolu a téměř „vojenskou disciplínu“ při jeho naplňování. Ano obecně postrádáme existenční motivaci, ale jsme tu proto že máme „ideu“ a v rámci naplňování našeho hesla „S lidmi a pro lidi“ musíme pro to udělat vše dostupné. Vše co zajistí většinové společnosti, občanům ČR lepší životní podmínky a podmínky i pro život našich dětí a dalších generací. To jim musíme nabídnout a za to bojovat, proto jsme tady.

Filozofie „jen přežití“ je naprosto nepřípustná.

Jen vyjímečně (mimo aparáty) byly materiály obsahem se závěry či připomínkami z VČS. Pro stárnoucí členskou základnu „bez urážky“ je to příliš náročný materiál, který bez vize – strategie vývoje stranické práce a úlohy levicově smýšlejícího člena, občana ČR, jeho přesvědčení, potřeby zajištění životních podmínek, kvalifikované marketingové strategie nelze v souvislostech jednotlivých ZO obsáhnout. Proto také i přes dlouhý termín jsou výstupy minimální. Samotná zkušenost z projednávání na VČS – netrpělivost a neochota (zúčastněných) věnovat potřebný čas k projednání.

Z rámcové informace je výsledkem přiklonění se většinově k návrhu předloženém ÚV. I když svým objemem snad naplňuje program KSČM – trend evropských levicových stran, jeho naplnění není zcela reálné bez změny přístupu aparátu a volených zástupců. Vrátit do naší práce disciplínu a plnou odpovědnost.

Ano mnozí nás asi opustí, ale měli bychom dát jasný program především „obyčejným lidem, lidem práce, sympatizantům“. Nebudeme mít největší členskou základnu, ale dáme jasný signál, že jsme stále tady, dáme lidem naději, argumenty, získáme sympatizanty ve jménu našeho nosného hesla „S lidmi a pro lidi“.

Jordák František 11. 1. 2020

6. prosince 2019

KSČM pro zachování české koruny

KSČM se otázkou měny, tedy udržení naší koruny a nepřijetí eura, zabývá dlouhodobě, a to od samého počátku vstupu do Evropské unie. KSČM trvá na tom, aby o tak zásadní otázce mohli rozhodnout občané referendem, před kterým by měla být provedena důkladná aktuální analýza problému a proběhnout vysvětlovací kampaň.

Na rozdíl od pravicových stran včetně jejich nových představitelů, KSČM toto zásadní rozhodnutí v danou chvíli nedoporučuje. Vstup do eurozóny by znamenal placení dluhů nezodpovědných států a posílení moci Německa nad ostatními státy. Pokud se tyto dvě věci nezmění, nemá smysl do eurozóny vstupovat. Nechceme, aby euro bylo pouze nástrojem tzv. velkých zemí, požadujeme demokratizaci Evropské centrální banky a debatu o tom, jak by dále měla měnová politika vypadat. Euro v tuto chvíli není pro české občany výhodné. Česká republika by tak ztrácela svoji ekonomickou a politickou suverenitu a nástroj pro řízení ekonomiky. Potřebujeme nejprve vyšší míru konkurenceschopnosti, ale nikoli snižováním mzdových nákladů. Dostatečnou výstrahou nám může být chování tzv. euroskupiny vůči Řecku.

Přijetí eura pro Českou republiku by znamenalo nejen konec zhodnocování koruny, ale také návrat každoroční inflace, zrychlení růstu cen, ale také pokles reálných mezd a v neposlední řadě také to, že by inflace byla řízena a nastavována centrálně ze sídla Evropské centrální banky.

Není tedy žádný důvod k unáhlenému přijetí eura. Česká koruna se za dobu své existence ukázala jako jedna z nejstabilnějších a nejsilnějších měn ve středoevropském regionu.

VV ÚV KSČM 5. 12. 2019, kscm.cz, Haló noviny 6. 12. 2019

3. prosince 2019

Uctění činů členů rozvědné paraskupiny pod názvem Bohuš

V sobotu 30. listopadu zástupci Svazu bojovníků za svobodu Vsetínsko a Klubů válečné historie, Česko ruské společnosti Zlín a další hosté za účasti starostů obcí Žlutava a Halenkovice si uctili činů členů rozvědné paraskupiny pod názvem Bohuš, která byla shozena do prostoru chřibských lesů 21. února 1945 a za pomocí svých dalších spolupracovníků z řad statečných občanů z Napajedel, Žlutav, Halenkovic a okolí zajištovala sběr důležitých informací pro štáb 4. ukrajinského frontu až do příchodu vojsk Rudé armády a jednotek Rumunské armády dne 2. a 3. května 1945. Byla položena kytice květin na místě úkrytu radiostanice v bunkru v lese za kamenolomem ve Žlutavě a kytice květin u hrobu rozvědčíka a partyzána Jána Valaštiaka v Halenkovicích, kde ještě dlouho po válce žil do roku 1970 se svou rodinou. Jeho hrob byl za účasti obce nedávno opraven.

Josef Nesvadba, Českoruská společnost Zlín

19. listopadu 2019

17. listopad 1939 – Mezinárodní den studenstva, fakta k tomuto datu

Mezinárodní den studenstva jeho skutečný počátek v roce 1939 kdy prvotním impulsem bylo 21. výročí založení samostatného československého státu 28. 10. 1918. Pochod vzdoru 28. října 1939 v Praze proti okupaci ČSR, vysokoškolských studentů a skutečných vlastenců, který skončil tragicky střelbou vojáků něměcké brané moci v Žitné ulici, smrtí pekařského dělníka Václava Sedláčka a postřelením studenta Jana Opletala, který 11. listopadu 1939 zemřel.

Smuteční rozloučení v Praze s Janem Opletalem 15. listopadu se stalo manifestací vzdoru Čechů a Slováků proti fašizmu. Samotný pohřeb Jana Opletala se uskutečnil 16. 11. 1939 na  Moravě v rodném Nákle.

Reakcí byl tvrdý zásah na pokyn Hitlera, pod osobním dohledem K. H. Franka a jednotek SS proti vzdorujícím Čechům, uzavření českých vysokých škol 17. 11. 1939. Zatčením téměř 1200 studentů, popravami a deportací 1.095 studentů do koncentračního tábora Sachsenhausen 18. listopadu 1939.

Studenti a nastupující pokroková inteligence byla vždy nositeli vzdoru s levicovým myšlením i v dějinném odkazu T. G. Masaryka a snaze Eduarda Beneše s cílem vybudování nového společného státu Čechů a Slováků.

Po celém světě i v zemích našich západních spojenců (Anglie, Francie), kteří zradili ČSR Hitlerovi, se zvedly protesty proti této akci fašistů. Rozhodující byla vedoucí aktivita studentů na vysokých školach a univerzitách ve všech zemích. Tento celosvětový masový protest a mezinárodní tlak pomohl zmírnit uvěznění a postupné propouštění studentů z koncentračního tábora Sachsenhausen v roce 1943. Nepřežilo 35 studentů.

Na základě těchto událostí – celosvětového hnutí mladých byl v roce 1941 na zasedání Mezinárodní rady studenstva v Londýně vyhlášen 17. listopad za světový Mezinárodní den studenstva a stal se tak jediným výročím mezinárodního významu, který pochází z Čech.

Tento celosvětový význam je v posledních letech novou a hlavně nastupující politickou reprezentací upozaďován protože se nehodí do scénáře novodobého výkladu dějin s postupným přesvědčováním mladé generace už na základním stupní vzdělání, že zvítězila jiná pravda.

Právě Vás „dnes mladší“ potřebují agitovat, zneužívat vaše nadšení a přirozenou nespokojenost, navrhovat hlasovací právo už od 16 let, aby dosáhli svých nejen mocenských, politických cílů, a stávající „u koryta usazení“, aby dosáhli svých prestižních cílů a hlavně vás mladé připravili ještě za svého života o zbytky majetku země, který zbývá, za socialismu ještě krytého zlatem a „prd“ je zajímá jak budete dál žít vy. Vývoj a životní podmínky jdou strašně rychle kupředu, snažte se zachovat a ctít historii dnes už jen Česka a zachovat pro tuto zemi trvalý rozvoj i pro další generace.

Mezinárodní den studenstva je třeba vrátit na místo i do kalendáře významných dnů, které mu právem i ve světě patří a s pietou vzpomínat 17. listopadu 1939 na hrdiny, kteří si úctu zaslouží. S fakty nelze manipulovat jak se komu právě hodí – historii nelze přepisovat.

Aktivitou a událostmi 17. listopadu 1989 nelze jen heslem „za svobodu a demokracii“ odhodit a vymazat původní význam tohoto dne, rozhodnutí světové Mezinárodní Rady studentů, protože se to politickému vedení nehodí.

Přeju Vám vše dobré.

Ing. Jordák František 17. 11. 2019

10. listopadu 2019

KSČM požaduje zajištění dostupného bydlení

Bydlení je základní lidské právo obsažené ve Všeobecné deklaraci OSN z roku 1948 a Listině základních práv a svobod, jenž je součástí ústavního pořádku České republiky. Náklady na bydlení však patří v dnešní společnosti k jedné z dramaticky a neustále rostoucích položek, která výrazně ovlivňuje životní úroveň lidí a často se pohybuje na hranici lichvy. Náklady na bydlení a vlastní nájemné výdaje zažívají strmý růst i ve většině měst zemí Evropské unie. Zhoršuje se reálná dostupnost bydlení.

KSČM si je vědoma, že náklady na bydlení ani samotné nájemné nemohou být běžnou obchodní komoditou. Právo na bydlení je právem zaručeným. Dnešní situaci zásadně ovlivnila hromadná privatizace obecního bytového fondu, dehonestace družstevního bydlení, deregulace nájmů, služeb a systém nastavení sociálních dávek na bydlení.

Vláda ČR přijala Koncepci bydlení do roku 2020, kterou však stále neplní. Od státu dosud přichází malý objem podpor, především pro obce a města. V roce 2000 vznikl Státní fond rozvoje bydlení, který neplní daný účel.

Současná menšinová vláda ANO a ČSSD přešla od snahy definovat zákonem sociální bydlení k dotačním programům. Takto stanovené podmínky a nedostatečné finanční prostředky jsou však často nedosažitelné právě pro potřeby samospráv.

KSČM požaduje zpracování moderní politiky bydlení jako součásti rozvoje každé obce a zajištění dostupného bydlení, včetně řádné péče o stávající bytový fond a výstavbu nových bytů. Důležitá je optimalizace počtu bytů ve vlastnictví obcí (min. 60 bytů na 1000 obyvatel) a předcházení tím tak i vyčlenění některých skupin občanů nebo vzniku ghett, které je však potřeba podpořit i dalšími legislativními úpravami.

KSČM má ve svých prioritách bránit dalšímu nárůstu ceny bydlení. Obchod s chudobou je nepřijatelný. Chceme definovat a garantovat zákonem právo na dostupné bydlení. Prosazujeme výhledově od státu až 25 miliard na podporu bydlení, včetně podpory družstevního bydlení.

VV ÚV KSČM 8. 11. 2019, kscm.cz, Haló noviny 9. 11. 2019

29. září 2019

Leták: Mnichovská zrada

Nezapomeňme. V noci z 29. na 30. září 1938 byla zradou Francie, Anglie a Itálie Československu vnucena nacistickým Německem ponižující Mnichovská dohoda. Nastalo nejhorší utrpení našich národů.

Leták ke stažení najdete v příloze.

27. 9. 2019 kscm.cz - Mediální úsek ÚV KSČM, kscm.cz

26. září 2019

Jen krátká poznámka

Jen poznámka pro ty co se chystají slavit výročí listopadového převratu:

Tak sám jsem v roce 1976 nastoupil jako učeň strojní zámečník v odborném učilišti národního podniku Svit Gottwaldov. V té době se tam obuvnickému řemeslu za vydatné péče a podpory podniku učilo ročně stovky mladých lidí pro obuvnická řemesla jako šičky svršků, vysekávačky usní, obuvníci, koželuhové. Měli o svou budoucí práci postaráno. Po vítězném listopadu byl podnik ničen privatizací a učiliště nakonec zrušeno! Po městě obuvi a stojírenství je veta a hotovo a je tu jen blablabla nostalgie po Baťovi a jeho pomníky a ve fabrice dávno výroba skončila a místo dílen jsou prostory používány jako obchodní galerie nebo se v nich prohání vítr a kvalitní boty už u nás nekoupíte nebo jen z dovozu italský, německý nebo asijský šmejd. I to je vizitka 30 let našeho slavného polistopadového režimu... Lidé se mohou jen klanět modlám batismu.

Josef Nesvadba Otrokovice

15. července 2019

Setkání občanů a mládeže na moravsko-slovenském pomezí v Dubňanech dne 17. srpna 2019.

Pokud jste z okresu Zlín, informujeme vás o možnosti využití autobusové dopravy ze Zlína, Otrokovic a Napajedel.

Autobus pojede po trase: Zlín zastávka u Svitu v 10.00 hod., přes Kvítkovice (zastávka ČSAD v 10.15 hod.) a Napajedla (u Fatry v 10.20 hod).

Závazné přihlášky lze dojednat do 10. srpna 2019 na tel. 725 646 092, 776 700 261.

Cena dopravy je 100 Kč. Při malém počtu přihlášených bude autobus zrušen!

Za pořadatele zve OV KSČM Zlín.

13. července 2019

KSČM proti prohlubování vládní krize

Rozpory mezi hnutím ANO 2011 a ČSSD a prezidentem republiky ve věci setrvání či odvolání ministra kultury A. Staňka využívá především pravicová opozice k posílení svého postavení. Vedle již tradičních útoků na předsedu vlády přibývají výkřiky o protiústavním jednání prezidenta republiky. Nikoliv náhodou stojí za útoky na prezidenta republiky především pravicoví senátoři a senátoři ČSSD. Rovněž nikoliv náhodou se zde vyprofilovala osoba senátora Tomáše Czernina.

KSČM v těchto snahách pravicových stran a politiků, různých neziskových organizací vidí především snahu přeskupit politickou moc ve prospěch ODS, TOP 09, STAN, Pirátů. O svůj díl na moci se hlásí i SPD. K tomu jim ČSSD nahrává. Cestu k tomu vidí dnešní opoziční pravicové strany v rozbití současné vládní koalice hnutí ANO 2011 a ČSSD a ve vyrovnání účtů s prezidentem republiky. O ničem jiném není návrh ODS zrušit přímou volbu prezidenta.

Z pohledu KSČM jde o nebezpečnou hru, která může v konečném důsledku výrazně destabilizovat Českou republiku a poškodit zájmy většiny občanů. V době, kdy se stupňují požadavky Sudetoněmeckého landsmanšaftu, dochází soudními rozhodnutími k prolamování tzv. Benešových dekretů, kdy česká zahraniční politika je výrazně lokajská vůči zájmům NATO a Evropské unie, nikomu z aktérů v těchto událostech nejde o občany a budoucnost naší země, jde jim pouze o úzké osobní a stranické zájmy, podíl na politické a ekonomické moci.

KSČM se od takového chování distancuje. Nebudeme se účastnit prohlubování vládní krize, která by měla k moci vynést ty, kteří od roku 1989 plundrovali naší zem. Předčasné volby vnímáme jako řešení, které může nastat, až budou vyčerpány všechny politické možnosti.

12. 7. 2019 VV ÚV KSČM, kscm.cz

2. července 2019

Projev V. Filipa na 7. zasedání ÚV KSČM: Politický útok na ČR se vede ze zahraničí

Projev předsedy Vojtěcha Filipa na 7. zasedání ÚV KSČM dne 29. června 2019 v Praze

Cílem dnešním zasedání jsou zejména dvě věci, a to je hodnocení výsledků voleb do Evropského parlamentu a otázka politického zabezpečení výročních členských schůzí okresních a krajských konferencí, které by směřovaly k novému sjezdu v příštím roce. Je před námi zásadní úkol, abychom byli schopni aktivizovat stranu.

Pokud jde o hlavní cíl, máme předložený materiál Hodnocení voleb do Evropského parlamentu, jako předběžný. Myslím, že hodnocení už je dostatečně kompletní, abychom ze zkušeností, ať už pozitivních nebo negativních, byli schopni vyvodit závěry a stanovit postup pro naše jednání v roce 2020, a to minimálně pro volby krajské a senátní, pokud nedojde k volbám do parlamentu, k volbám předčasným.

Poděkování za práci

Nejdříve mi dovolte poděkovat všem čtyřem europoslancům – musíme do toho počítat i poděkování Mílovi Ransdorfovi – ale myslím si, že jak Kateřina Konečná, tak Jiří Maštálka, tak Jaromír Kohlíček, každý odvedli podle svého přesvědčení velký díl práce. Kateřina Konečná tím, že nejen byla navržena Ústředním výborem naší strany jako vedoucí kandidátka do eurovoleb, ale také ji voliči na tom místě potvrdili, dokázala, že to byla jak v roce 2014, tak v letošním roce správná volba schválit jí jako vedoucí kandidátku.

Chtěl bych poděkovat těm kandidátům, kteří v letošním roce pracovali na Evropských volbách. Každý to udělal podle svého a podle toho, jaký měl kolem sebe tým a jakým způsobem se zapojil do práce, kterou Kateřina Konečná a Filip Zachariaš organizovali. Vsadili jsme na mladé. Mám několik hodnocení od okresních výborů, od jednotlivců, ale i od Jiřího Maštálky mám zajímavý dopis k hodnocení Evropských voleb. A sázka na mladé je sázkou na budoucnost! Je jasné, že když jsme kandidovali nové tváře, tak ne všichni je znali, a pak souboj s těmi, kteří byli dlouholetými politiky nebo někde měli své pevné místo, se samozřejmě podle toho vyvíjel.

Kandidátní listina, podle mého soudu, byla schválena tak, že umožnovala práci jak před zahájením volební kampaně, tak v samotné volební kampani. Většinově se shodujeme na tom, že i když se tady usneseme na tom, že to máme udělat včas a že hned po volbách začíná nová volební kampaň, že jsme schválili principy permanentní kampaně, tak stejně říkáme, že jsme s něčím začali pozdě.

Ještě ve větší šíři!

Je pravda, že ne všichni využili čas ve prospěch propagace KSČM a že se k tomu stále vracíme ve všech hodnoceních voleb.

...

Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM, kscm.cz, Naše pravda 25/2019, 1. července 2019 .pdf

22. června 2019

KSČM nedůvěru vládě nepodpoří

Výkonný výbor ÚV KSČM doporučil poslaneckému klubu, aby při středečním hlasování v parlamentu aktivně nepodpořil vyslovení nedůvěry vládě. Postup poslanců má být jednotný a srozumitelný.

»Usnesení je jednoznačné, poslanci mají aktivně nepodpořit vyslovení nedůvěry vládě. Naše stanovisko by bylo odůvodněno v závěrečném hlasování a vystoupení nejméně jednoho z poslanců,« řekl předseda ÚV KSČM a první místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Ti, kteří navrhují vyslovení nedůvěry vládě, podle něj nepředkládají žádnou alternativu vývoje v České republice. »Nemají žádnou příští vládu ani koncept, jak by krizi, kterou svým krokem vyvolají, řešili,« připojil Filip.

Jak bude doporučení výkonného výboru konkrétně realizováno, zda se komunisté zdrží hlasování, nebo se postaví proti návrhu pravicové opozice, bude patrné po středečním dopoledním jednání poslaneckého klubu. »Každopádně neodejdeme, budeme ve Sněmovně a budeme aktivně sledovat rozpravu,« řekl Filip.

Spokojenost s prací vlády je podle něj jen v některých ohledech. »Z našich podmínek je splněno, že rostou mzdy a důchody, odhlasováno bylo zdanění církevních restitucí a ochrana surovin je za ministra Havlíčka lepší než za jeho předchůdkyně Novákové,« uvedl Filip pro Haló noviny. »Naopak nejsme spokojeni s prací ministra zahraničí a výhrady máme i směrem k jiným resortům. Necháváme to ale na hodnocení dohody o toleranci mezi námi a hnutím ANO, ke kterému dojde po uplynutí tradičního půlroku,« dodal Filip.

Výkonný výbor ÚV KSČM se na svém zasedání zabýval nejen postojem k vládě, ale mj. i hodnocením voleb do Evropského parlamentu, dále schválil materiál nazvaný »Přístupy KSČM k podpoře komplexního řešení tělovýchovy a sportu« a stanovisko k stále většímu překrucování historie (uvádíme na jiném místě).

Potřeba 101 hlasů

Sněmovna bude o nedůvěře hlasovat ve středu na návrh ODS, Pirátů, TOP 09, STAN a lidovců v reakci na auditní zprávu Evropské komise o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho stíhání v dotační kauze Čapí hnízdo.

K vyslovení nedůvěry je třeba 101 hlasů, kluby pětice opozičních stran a SPD čítají celkem 87 poslanců. Z dosavadních 14 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl jediný. V roce 2009 Sněmovna vyjádřila nedůvěru vládě Mirka Topolánka v době, kdy ČR předsedala Evropské unii. Vláda ANO a ČSSD už loni 23. listopadu jeden pokus o vyslovení nedůvěry přečkala.

21. 6. 2019, (pk) halonoviny.cz

7. června 2019

K plánované výstavbě nemocnice

Již 17. června nás čeká další jednání Zastupitelstva Zlínského kraje (ZZK). Už několik měsíců se točíme kolem jednoho tématu – výstavby nové krajské nemocnice. Tento krok není ani součástí programového prohlášení Rady Zlínského kraje, a navíc máme stále platnou zdravotnickou koncepci, kde o nové nemocnici rovněž není zmínka. Samozřejmě i klub zastupitelů za KSČM by přivítal novou špičkovou moderní nemocnici, ale pouze za podmínek, že na to kraj bude mít finance.

V kombinaci s výrazně zvýšenými náklady na zajištění dopravní obslužnosti hrozí skutečně velké problémy s financováním ZK v horizontu několika let. A ty očividně nemá. O zpracování finanční analýzy zastupitelé hejtmana, potažmo radu, opakovaně vyzvali - a výsledek? Cár papíru, který nemůže přesvědčit žádného soudného člověka. Chybějících 250 milionů na dofinancování sociálních služeb v letošním roce svědčí o tom, že kraj není v tak špičkové kondici, jak tvrdí pan hejtman.

Náš klub může tak zásadní finanční závazek podpořit jen v případě, že řádně zpracovaná analýza ukáže, že je to pro kraj únosné a to nejlepší možné řešení. Dosud se tak ale nestalo.

Ivan MAŘÁK, předseda klubu krajských zastupitelů za KSČM ZZK

6. 6. 2019 Haló noviny a halonoviny.cz

3. června 2019

Sociální služby musí být co nejdříve dofinancovány

Sociální služby musí být co nejdříve dofinancovány. Momentálně chybí minimálně dvě miliardy. Nechceme zázrak. Chceme zachovat minimální funkčnost systému. Pokud nejsou ministryně práce a sociálních věcí a ministryně financí schopny se dohodnout, je to smutné. Pokud jim jde ale opravdu o občany České republiky, měly by se k tomu konečně obě postavit čelem. Po usneseních, která byla přijata, už budou situaci muset řešit. KSČM mimo jiné žádá vládu, aby uložila MPSV projednat nad rámec připomínkových řízení s dotčenými partnery, zejména asociací krajů, svazem měst a obcí a zástupci poskytovatelů sociálních služeb připravované změny novely zákona o sociálních službách a možnosti dofinancování sociálních služeb a sociální práce v roce 2019 z nespotřebovaných rezerv MPSV do 15.6.2019. Nutná je také novelizace vyhlášky číslo 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souladu s usnesením komise Rady asociace krajů ze dne 28. února 2019. Prostě jsme opět ukázali, že jsme tady opravdu pro lidi.

31. 5. 2019 Poslanecký klub KSČM, halonoviny.cz

14. března 2020

15. březen 1939 varuje!

Před 81 lety, 15. března 1939 započala okupace zbytku Československé republiky, rozervané Mnichovským diktátem a odtrženým Slovenským klerofašistickým státem. Německými vojsky za podpory Henleinovských pátých kolon. V tento den se dokonala zrada spojenců započatá v Mnichově roku 1938, kdy velmoci Velká Británie, Francie, Německo a Itálie donutily československou vládu přijmout postoupení území Sudet Německu. Výnosem nacistického vůdce Adolfa Hitlera byl ustanoven Protektorát Čechy a Morava. Formální hlavou útvaru, jenž byl součástí Třetí říše, zůstal sice prezident Emil Hácha, moc však třímal v rukou úřadující říšský protektor Konstantin von Neurath. Jednalo se o nejtemnější dobu českých dějin.

Co znamenala okupace pro naše národy, jsme sami, v té nejkrutější míře, poznali. Vznik Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná šestiletá okupace Československa, která si vyžádala 360 tisíc mrtvých občanů. Největší a nejkrvavější vojenský konflikt v lidských dějinách dospěl do dalšího dějství. Co museli čeští občané vytrpět po dobu okupace, nelze v celé své tragédii vypsat - germanizace školství a kultury, uzavření vysokých škol, poprava studentů, heydrichiáda, stanné právo, popravy, koncentrační tábory, vypálení Lidic, Ležáků, Ploštiny. Náš národ má v paměti, nezapomene a víme, co byla například sekyrárna na Pankráci, Kobyliská střelnice, Malá pevnost Terezín a další místa lidských traumat, ponižování, brutalita, která sloužila k deportacím a popravám českých občanů. V tomto výčtu nemůže být zapomenuto ani skutečné vyhnání deseti tisíců českých občanů a jejich zoufalého útěku z celého obsazovaného pohraničí, uskutečněného na základě mnichovské zrady.

Tyto tragické události vždy varovaly a stále varují a jsou mementem i dnes, kdy opět čelíme selhávání mezinárodního společenství, nástupu fašismu a válečnického štvaní. S ním se dnes a denně setkáváme, nejen v Praze u památníku maršála Koněva. Dnes je tedy obnova fašistické hrozby a nebezpečí nové války velkého rozsahu skutečná a narůstá. KSČM chce, aby i 30. září 1938 a 15. březen 1939 se staly významnými dny a tím připomínaly své varovné memento novým generacím, jež hrůzy nacistické poruby a II. světové války nezažily, aby se nic takového v budoucnu neopakovalo.

KSČM rozhodně odmítá výroky o neplatnosti našich zákonů - tzv. Benešových dekretů, odmítá jejich vyřazení jako obsoletních z našeho právního řádu, o co se snaží pravice, ale i hnutí ANO a ČSSD. Nevidíme žádný důvod řešit otázky německého obyvatelstva odsunutého po II. světové válce na základě Postupimských dohod z Československé republiky. Nesouhlasíme s požadavky Sudetoněmeckých krajanských spolků vůči České republice. KSČM aktivně vystupuje a bude vždy vystupovat proti přípravám jakékoliv války, udělá vše pro zachování světového míru a zabránění opakování válečných hrůz.

VV ÚV KSČM 13. 3. 2020, kscm.cz

14. března 2020

KSČM respektuje vyhlášení nouzového stavu

Jsme přesvědčeni, že opatření podle zahraničních zkušeností budou účinná, a proto žádáme občany ČR o zachování klidu a rozvahy.

Současně žádáme Vládu ČR, aby opatření na zmírnění dopadů směřovala k nejohroženějším skupinám obyvatel, seniorům, rodinám s dětmi a drobným živnostníkům.

KSČM bude prosazovat:

- urychlená řešení mimořádných sociálních opatření, například po skončení tzv. ošetřovného.

- řešení finanční situace rodin s dětmi a sektoru ekonomiky, které by druhotná platební neschopnost ohrozila.

KSČM zároveň vyzývá Vládu ČR, aby efektivně využívala zákon o cenách a stanovila moratorium na další druhy zboží.

KSČM odsuzuje kybernetický útok na Fakultní nemocnici v Brně i jakákoli jiná strategická zařízení důležitá pro chod státu a žádá co nejpřísnější potrestání viníků.

VV ÚV KSČM 13. 3. 2020, kscm.cz

9. března 2020

Zlínský okres opět slavil MDŽ.

Oslava MDŽ začala ve Zlínském okrese zároveň v krajském, okresním městě Zlíně tak i v nedalekých Otrokovicích. V Otrokovicích ve Společenském domě od 15.00 hodin a ve stejném čase již tradičně v restauraci U Barcuchů ve Zlíně. V Otrokovicích vyhrávala country kapela Jalové hlasy a ve Zlíně již vyhlášená kapela Vega. Trojice parádních muzikantů. Ta zahraje každý šlágr.

Ženy byly obdarovány červeným karafiátem, obdržely přáníčko a malé občerstvení. Radost udělala mnohým i výhra v tombole či při losování vstupenek. Ve Zlíně se již tradičně představily i mažoretky z nedalekého Fryštáku.

Poté pohovořil k ženám předseda OV KSČM Zlín. Kromě přání hovořil i o historii tohoto svátku a poukázal na volby do kraje, které letos proběhnou a zase jsou na předních místech ženy a mladí kandidáti a ty je třeba podpořit a vůbec celou naši levicovou stranu KSČM. Poté přednesla báseň ženám sedmnáctiletá vnučka předsedy Nela Divošová, která se může chlubit, že má 4 tituly z para plavání Mistrovství ČR z loňského roku. Již tradičně ženám recituje. Poté začala zábava a tanec při hudbě. Všem se večer velmi líbil a těší se již na příští MDŽ. Velmi mnoho příznivců došlo z největšího klubu důchodců ve Zlíně, z Klubu důchodců na Kvítkové ulici. Darovali i mnoho dárků do tomboly. Velmi jim děkujeme. Sál byl plný-vyprodáno.

V pondělí, 9.3. bude MDŽ zakončen ve Slavičíně. Tam akci organizuje předseda ZO KSČM s. Maček ve spolupráci s místopředsedou OV KSČM s. Strakou. Očekává se i příjezd poslankyně PS PČR s. Pěnčíkové. Akci navštíví rovněž předseda OV KSČM Zlín. Oslava zde bývá velmi pěkná za plného sálu žen.

Dále předsedové ZO KSČM a členové VV OV KSČM Zlín rozdávali přáníčka členkám strany a našim sympatizantkám. Jmenuji ty hlavní: Napajedla, Bratřejov, Trnava, Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, Luhačovice.

Naše strana oslavila důstojně tento svátek a jsme jediná strana, která nikdy na něj nezapomenula.

Přeji všem ženám v naší vlasti a ve světě hlavně hodně zdraví, štěstí, pohodu v rodinách a osobním životě a podporu v rovnoprávném postavení ve společnosti. Hodně úspěchů ve vašem úsilí o život v mírové a lepší společnosti než je tomu dosud.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

Foto: Karel Picek

2. březen 2020

8. březen 2020 – Mezinárodní den žen.

Vážené paní, maminky, babičky, slečny, soudružky, tedy naše ženy. Zase se k nám blíží jaro a s ním i váš pěkný svátek, svátek žen. Tedy 8. březen – Mezinárodní den žen.

Dovolte, abych vás pozdravil jménem OV KSČM ve Zlíně a i jménem svým a popřál vám k tomuto svátku hodně zdraví a štěstí ve vašem osobním životě, pohody ve vašich rodinách a hodně úspěchů ve vašem úsilí o život v mírové a lepší společnosti než je tomu dosud. Všem ženám přeji lásku, úctu a podporu v rovnoprávném postavení ve společnosti.

Rovněž tento rok nás čekají zase volby. A to krajské a dále volby do senátu /volební obvod č. 78, Zlín/.

Kandidátka pro krajské volby už je schválená. A zase na předních místech figurují naše členky strany, které budou spolu s ostatními kandidáty hájit vaše zájmy v kraji. Proto už teď vás žádám o jejich podporu, ale vůbec o podporu celé naší strany, která jako opravdu levicová hájí zájmy nás obyčejných pracujících lidí a nebude tomu jinak i do budoucna.

Milé ženy, určitě všichni muži vám budou v tyto dny děkovat za vaši práci a za vše co pro ně děláte, ale nejen pro ně, ale i pro rodinu a společnost. Budou vám přát jen to nejlepší a já se k nim ještě jednou připojuji.

S pozdravem

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

2. březen 2020

Pozvánka na Společenský večer s oslavou MDŽ

7. února 2020

„Mírový plán“ pro Palestinu připomíná jednání o Mnichovské dohodě

„Mírový plán“, přednesený prezidentem Spojených států D. Trumpem a izraelským premiérem B. Netanjahuem, je jednostranný krok, zcela v duchu „Pax Americana“, přijatý navíc bez konzultací s Palestinci, ale také ostatními členy RB OSN. Představuje porušení celé řady rezolucí OSN o řešení palestinsko-izraelského konfliktu, které USA v minulosti podpořily. Ze své podstaty je proto odsouzen ke krachu. Tento plán nemůže přispět k mírovému uspořádání, protože vyhovuje pouze izraelské straně, potvrzuje porušování mezinárodního práva a neuznává nároky palestinského lidu na svébytnost. To se týká jak statusu Jerusalemu, který je dle plánu označen v rozporu s mezinárodním právem za hlavní město Izraele, tak i legalizace židovských osad na palestinských územích okupovaných Izraelem. Navíc, navržená podoba palestinského státu znamená vznik okleštěného, roztříštěného území, které tvoří enklávy, jež nebudou životaschopné.

V konečném důsledku, tedy přispěje k další destabilizaci poměrů v oblasti BSV, další eskalaci násilí a konfliktů v oblasti, ale i celkového systému mezinárodních vztahů. Fakt, že je Palestině prezentován plán, kterak má vypadat její území a na kterém se nepodílela, může zejména Čechům připomínat smutný průběh Mnichovské dohody.

Je proto nezbytné, aby řešení izraelsko-palestinského konfliktu vzešlo z jednání, kterého se budou účastnit obě strany, a to pod záštitou stálých členů RB OSN, kteří nesou největší odpovědnost za naplňování rezolucí OSN, kterých v souvislosti s tímto konfliktem byla v průběhu mnoha let přijata celá řada.

VV ÚV KSČM 7. 2. 2020, kscm.cz, halonoviny.cz

23. ledna 2020

30 LET ZKLAMÁNÍ

Za pár dní bude část národa slavit 30. výročí politického, ale zejména majetkového převratu, tzv. sametové revoluce. Je tomu již 30 let, co prý pravda a láska měly zvítězit nad lží a nenávistí. Zatím jsme se toho nedočkali. Kolem nás se záměrně a beztrestně lže, v duchu rčení, že účel světí prostředky. Žijeme v době, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži, a ten který se odváží říkat pravdu, je nazýván rasistou, extrémistou, xenofobem nebo komunistou. Masívně je vyvolávána nenávist a národ se rozděluje. Zejména majetkovými poměry.

Víme, chceme, dokážeme! To bylo heslo listopadového převratu. Věděli, jak obalamutit lidi, chtěli se dostat k moci a zbohatnout, a co dokázali, to se nedá přehlédnout! Naše, rádoby objektivní, média, vč. veřejnoprávní ČT, se nás po celou dobu neúnavně snaží přesvědčit o tom, že se v socialismu nedalo žít. S blížícím se výročím, pod heslem 30 let svobody, se stupňuje hysterická a zcela neobjektivní kampaň proti všemu co u nás před tím bylo.

V souvislosti se sametovou revolucí, a hlavně kvůli objektivitě, nelze nevzpomenout projev V. Havla, budoucího prezidenta, z prosince 1989. Cituji: „Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků… Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Představuji si, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Sním o lidské republice, která slouží člověku a proto má naději, že i člověk poslouží jí. Za jeden z hlavních úkolů považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národnostních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují. Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese žádné sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale také proto, že by to mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat. Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem, či chudým příbuzným, kohokoliv jiného. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor! Jestli se sem tam zvedne cena cigaret nebo něčeho jiného, to v téhle chvíli nevím. Zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme. Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme! Podle mého názoru nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury… Také náš mnohokráte opakovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové prostě přijmout jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí, žádné, nejde to!“ Konec citace.

A jak to dopadlo? Máme kapitalismus i nezaměstnanost. Podstatně se zhoršila životní úroveň, a přesto neodstoupil, a nechal se zvolit 4x (1989-1992 prezident ČSFR a 1993-2003 prezident ČR). Do dějin se zapsal rozsáhlou amnestií (v lednu 1990 udělil amnestii více jak 20000 vězňů a vězňům s vyššími tresty je zkrátil o 1/3 až 1/2), zahájením překrucování historie (omluva Němcům za jejich odsun dohodnutý vítěznými mocnostmi, který nazval vyhnáním) a podporou bombardování Sarajeva v roce 1993. V rámci restitucí se stal spolumajitelem 4 nemovitostí v Praze a vily ve Zlíně. Sociální jistoty se podstatně zhoršily. Stejně jako bezpečnost. Republiku nedemokraticky, bez referenda, rozdělili. Postavení dětí, důchodců, nemocných a celé řady pracujících se také podstatně zhoršilo. Více jak 1/3 národa živoří na hranici chudoby. Zhoršila se vymahatelnost práva. Zhoršila se i úroveň a rozsah služeb, vč. poštovních. Máme problémy s pracovní dobou a také se spravedlivým i včasným odměňováním za práci. Zhoršily se mezilidské vztahy, nenosí se vlastenectví, a s výjimkou sportu ani národní hrdost. Stratila se úcta k českému jazyku a zejména mladých, ke starým a moudrým. O poskytování lékařské péče, na úrovní doby, nerozhodují odborní lékaři, ale peníze a zdravotní pojišťovny. Zdražilo se všechno, a za všechno se musí platit. Zrušili povinnost živit se prací, což potěšilo zejména Romy. O to aby mohli spokojeně žít bez práce se stará stát vyplácením sociálních dávek a dotacemi pro řadu neziskových organizací, které se jim věnují. Zažili jsme největší loupež století. Rozkradení a vytunelování podniků a družstev prostřednictvím kuponové privatizace, která proběhla ve dvou vlnách. V roce 1992 ještě v ČSFR a v roce 1994 jen v ČR. Aby mohla proběhnout privatizace, dle jejich představ, zrušili všechny stupně lidové kontroly, zřízené v roce 1963. Rozprodali tuzemským i zahraničním zájemcům téměř vše. Počínaje malými venkovské obchůdky, přes průmyslové i zemědělské podniky, kulturní, obchodní i bytové domy, rekreační střediska a konče doly i hutěmi. Měli bychom být nejbohatší zemí z celé Evropy. Místo toho máme státní dluh ve výši cca 1625 mld., což je 30,5% HDP. V roce 1989 předávali komunisté tzv. demokratům stát s dluhem 114 mld., což bylo 17% HDP, a s mnohabilionovým státním majetkem. V důsledku špatně provedené ekonomické transformace jsme se, ve srovnáním s rokem 1989, hluboce propadli. Ještě v roce 1999 byla ekonomika o 5% slabší než v roce 1989. A 12. 3. 1999 jsme vstoupili do NATO. Opět nedemokraticky, bez referenda.

Nemusíte mít rádi komunisty, můžete být zásadními odpůrci socialismu, ale rozhodně nemůžete popřít, co všechno jsme, před rokem 1989, dokázali vyvíjet a vyrábět. Jako jediný národ na světě, naší velikosti. Trysková a dopravní letadla, atomové reaktory, lokomotivy, trolejbusy, tramvaje, autobusy, radary, traktory, osobní i nákladní automobily, motocykly, špičkové zbraně, tkalcovské stavy, turbíny, zemědělské stroje, technologické komplexy cukrovarů, pivovarů, cementáren i vápenek, tanky, námořní lodě, špičkové porcelánové i sklářské výrobky, kvalitní ocel i hutní výrobky, a vše vyvážet do celého světa!!! Byli jsme naprosto soběstační v zemědělské a potravinářské výrobě. Od našich JZD se učily zahraniční zemědělci. Měli jsme jedno z nejkvalitnějších školství na světě a kulturu na vysoké úrovni. Malý národ může být veliký jenom svojí kulturou a vzdělaností. Že by naši velikost zachránily současné televizní seriály? Málem bych zapomněl, že jsme se také podíleli na výzkumu vesmíru. Postavili vodní díla, dálnici a desetitisíce bytů. Poskytovali půjčky na pořízení bydlení s 1% úrokem, novomanželské půjčky s odpisy za každé narozené dítě, tuzemskou i zahraniční odborářskou rekreaci jubilantům i celým rodinám, atd. Porodné stačilo na pořízení kočárku i celé dětské výbavičky.

Většina lidí nechodila zvonit na náměstí klíči, abychom tu měli kapitalismus. Doufali, že bude svoboda tisku, že se bude moci drobně podnikat a soukromě hospodařit, ale že velké podniky zůstanou státu. Určitě si nepředstavovali, že prodáme i vodu zahraničním společnostem a natruc Masarykovy, a jeho pozemkové reformě, budeme věnovat část polí a lesů církvím. Netušili, že stýskání po „vyspělém Západě“ skončí tím, že si z nás udělá zdroj levné pracovní síly a odbytiště pro své „šunto-produkty“, vč. kulturních. Stejně tak netušili, že brzy poznají nové pojmy, jako např. krize, bankrot či krach, tunelování, tržní hospodářství, špinavé peníze, sociální byty, azylové domy, charita, Armáda spásy, bezdomovec, drogy, zdravotní pojišťovna, pracovní úřad, exekuce, secondhand, bulvár, miliardář, milionář, VIP, celebrita, neonacista, tiskový mluvčí, dealer a pasák. Milionáře jsme znali jen jako úspěšného řidiče bez nehod. Dnes pracující nikoho moc nezajímají. Oslavují se jen umělci a sportovci. Netušili také, že poznají rodiče prosící národ o příspěvek na lékařskou péči pro dítě, demokraty co nejsou ochotni respektovat výsledky demokratických voleb, ministry a poslance co se dopouští podvodů a korupčního jednání, fanoušky co ničí sportovní zařízení, vandaly ničící hřbitovy a pomníky, televizní pořady plné vulgárností, násilí a krve, zamořené reklamou.

Listopad 1989 nebyl selháním socialismu, ale pouze vyvrcholením selhání lidí, funkcionářů KSČ. Nemuselo k němu dojít, a zřejmě by se tu většině národa žilo lépe, kdyby to dělali jinak.

Zdeněk Novotný (listopad 2019)

18. ledna 2020

Polemika nad úlohou KSČM při programové toleranci vlády ve stávající koalici ANO a ČSSD.

Za stávající situace – nevyhýbání se politické odpovědnosti historicky levicové strany, prací ve prospěch občanů ČR, programově s tolerancí vlády, je její podpora správný krok .

Body našeho programu se přes přetrvávající pravicovou štvavou kampaň daří naplňovat. Docílili jsme navýšení důchodů, zvýšení minimální mzdy, úpravy rodičovského příspěvku. Peníze byly navýšeny do zdravotnictví i školství. Bezpečnostní a pořádkové složky mají také určitá vylepšení. Pouze ve státní správě i přes vyplácení tabulkových stavů (3x vyšších než před sametem) tyto místa ani nemají obsazena. Podali jsme návrhy zákonů o ochraně půdy a návratu vody do vlastnictví obcí, měst a státu. Aktivně podporujeme všechny programové body vlády ve prospěch občanů ČR.

Podílíme se na úpravách a změnách, které jsou prospěšné občanům. Naše politika vychází z nosných programových cílů a myšlenek samosprávné společnosti svobodných a odpovědných občanů, kteří mají rovný přístup ke všem zdrojům sociálně spravedlivé společnosti, mají odpovídající přístup k rozdělování a využívání výdobytků své práce k zajištění potřebné modernizace a konkurenceschopnosti stávajícího společenství lidí a zajistit zodpovědně i rozvoj a existenci budoucích generací především na našem území a neohrožovat jejich budoucnost nepřiměřeným mísením kultur, proti kterému bojovaly po staletí generace našich předků.

Přežívat nejen fyzicky, ale také „přizpůsobovat“ se politickým tlakům nejen v Evropě, ale i zahraničním korporacím je cestou do pekel, kde krátkodobým vítězem je jen skupina vyvolených toužících po moci a zisku, okrádat lidi i stát, který si s sebou do hrobu stejně nevezmou a jen lidem této země, této planety škodí. Mnoho „sametových“ změn je bohužel nevratných. Zvrácenost jejich chování se vyprofilovala z výchovy v rodinách novodobé šlechty, intelektuálů a umělců, dnes i politiků, kteří o životě normálních lidí v podstatě nic nevědí.

To že se obživa a rozvoj, zajišťuje každodenní prací, výchovou dětí, nové generace, budováním a realizací myšlenek ke zlepšení současných podmínek, včetně zachování naší kultury ale i podmínek pro zachování lidstva je jim cizí. Proč taky, když se dá všechno „koupit“, když je okolo dostatek těch, kterým když naordinují myšlenky „amerického snu“, kteří pod pozlátkem presentace života té „lepší vrstvy“ třeba pražské kavárny, budou dále „mlčet“ i když v mnoha případech v rozporu s vírou a pracovat pro jejich pohodlnější život s touhou zařadit se mezi ně za jakoukoliv cenu. Proto i děti z těchto rodin jsou vychovávány v prestižních školách za zcela jiných podmínek, jiné peníze tak aby návyky z tohoto období naformovaly jejich budoucí úlohu ve společnosti. Tato, dá se říci „střední vrstva“ je bohužel i tak rozdělena na ty co se snaží a živí prací a budováním, a ty, kteří bez zjevných výsledků a mnohdy podle statistických průzkumů s klesajícím postavením ČR ve světě jsou zvýhodňováni a kteří po „zavření úst mají poděláno“!!

Proto je nutné vážení spoluobčané vystoupit ze svého „dvorku“, zajímat se o pravdivé dění alespoň v naší dnes už jen ČR. Vaše děti jste už asi názorově nestihli a mnohdy jim ani nerozumíte po 31 letém vymývání mozků jim jen těžko vysvětlíte, to z čeho vyrostli, že to bylo i z vaší každodenní práce, z poválečných budovatelských pětiletek a 28 let existence Československé socialistické republiky, která i přes svou „velikost“ byla ve světě uznávaným průmyslovým „gigantem“, potravinově soběstačná, s vysokým kulturně společenským kreditem.

Věnujte se alespoň vnukům a se svými životními zkušenostmi jim, jako starší zkuste vysvětlit kde jsou pravdy, i když se jim bude zdát náš způsob života té doby primitivní a směšný. Nebyla televize, nebyly mobilní telefony, sociální sítě, SMS, MMS, emaily, fotografovali jsme na kinofilm, museli jsme chodit do práce, měli pravidelně mzdu, nikdo z vás nemohl udělat nezaměstrnaného, měli jste kde bydlet, nevěděli jste ani co jsou bezdomovci, ve škole učitelé zvládali i 40 dětí ve třídě a nemuseli se jich bát. Světu z té doby jsme dali mnoho moderních pokrokových technologií a vynálezů. Potraviny byly z dnešního pohledu jen BIO a kromě banánů, fíků a pomerančů na vánoce bylo všeho dost. Nežili jsme tak draze jako v současnosti, asi jsme byli skromnější, zdravější, tělesně zdatnější a limitující byly hlavně pracovní a sportovní výsledky. To čeho ČR a ČSSR např. na sportovním poli dosáhla budou naši milionáři dlouho dohánět. Na poli srovnání i za současných podmínek, za současných nákladů se to už bez masové základny bude obtížněji dosahovat. Je jednoduché hanět, pomlouvat a odsuzovat. Je ubohé stále i 30 let po „sametu“ se stále vymlouvat na komunisty.

„S lidmi a pro lidi“. Nedívat se dopředu je krokem zpět.

Jordák František 13. 1. 2020

6. ledna 2020

Stanovisko Světové rady míru k zločinnému útoku na bagdádské letiště

Světová rada míru co nejostřeji odsuzuje nedávný zločinný útok Spojných států amerických proti suverénní zemi – Iráku, při kterém byl zavražděn velitel jednotek Íránských revolučních gard Quds společně s vysokými důstojníky irácké armády.

Tato nevyprovokovaná a bezohledná akce představuje novou a extrémně nebezpečnou eskalaci na Středním východě, kde Spojené státy americké udržují tisíce svých vojáků, kteří jsou zapojeni do desítek let trvajících agresí a imperialistických intervenci v řadě států.

Tento nejnovější útok ukazuje jasně snahu vlády Spojených států amerických ještě více eskalovat atmosféru a vyprovokovat odplatu za účelem rozvíjení svých dalších plánů. Je v souladu s odstoupením Spojených států amerických od Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu a se snahou o nové závody v jaderném zbrojení. Bezprostřední rozhodnutí prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa o vyslání dalších 3000 vojáků do regionu jasně ukazuje jeho další hanebné plány.

Světová rada míru odsuzuje imperialistické akce Spojených států amerických a vyzývá své členy a přátele k protestu proti této eskalaci, která může vést k všeobecné válce v celém regionu.

Světová rada míru požaduje úplné stažení všech vojenských sil Spojených států amerických z Iráku, Sýrie a dalších zemí regionu a uzavření jejich vojenských základen a zároveň také i zrušení veškerých sankcí proti lidu jednotlivých zemí regionu.

Světová rada mírů podporuje akce mírového hnutí ve Spojených státech amerických a Rady míru Spojených států, organizované pod heslem: „Vojenské síly pryč z Iráku – Žádnou válku s Íránem!“

Sekretariát Světové rady míru, 4. leden 2020 (Překlad: České mírové hnutí)

22. prosince 2019

PF 2020

18.12.2019

Tisková zpráva klubu zastupitelů ZK za KSČM

Na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje v pondělí 16. 12. 2019 se odehrály prazvláštní způsoby a neseriózní až podrazácké jednání, režírované hejtmanem Jiřím Čunkem.

Kromě řádně schváleného programu zastupitelstva, totiž hejtman v plné tajnosti připravoval na závěr jednání, zařazení a projednání nových bodů, a to na revokaci usnesení s cílem schválit již dříve zamítnuté zpracování investičního záměru a výstavbu nové krajské nemocnice. Dále pak zastavit připravovanou studii na rekonstrukci a modernizaci Krajské nemocnice Tomáše Bati ve stávajícím areálu, jako možné varianty řešení.

Přitom podkladové materiály k těmto bodům nebyly zastupitelům přeloženy předem, ani na stůl, s výjimkou usnesení. Rovněž se neobjevily žádné nové skutečnosti, které by alespoň částečně ospravedlnily takovýto postup.

A tak jediným prostředkem, jak dosáhnout svého cíle bylo „přesvědčit“ několik zastupitelů, aby změnili svůj původní postoj a tím si zajistili většinu 23 hlasů potřebnou ke schválení takto pokoutně předložených materiálů.

Odsuzujeme tento způsob manipulace se zastupitelstvem kraje, který nemá obdoby od vzniku krajů v roce 2000.

Ing. Jaroslav Kučera 17. 12. 2019, kscm.cz

17. prosince 2019

Přepisování historie otevírá nebezpečí fašismu

Naše česká společnost je obdobně, jako společnosti řady evropských zemí, přímým svědkem trvalého nárůstu násilí, autoritářství, projevů demagogie, přepisování historických skutečností, nárůstu projevů neonacismu. Tyto projevy se v řadě případů dějí za mlčení, tichého souhlasu či dokonce aktivního přispění oficiálních institucí, veřejnoprávních sdělovacích prostředků a některých politických neziskovek, spolufinancovaných ze zahraničí a zastupujících cizí zájmy. Antikomunismus, protiruská hysterie a neustálé zvyšování vojenského napětí členskými státy NATO při hranicích s Ruskou federací, ale i jinde ve světě, ženou svět na pokraj další světové války.

Komunistická strana Čech a Moravy jednoznačně odsuzuje usnesení nově zvoleného Evropského parlamentu ze dne 19. září 2019 "O významu evropské paměti pro budoucnost Evropy".

Toto usnesení je velice závažným pokusem prolomit konvence stanovené zejména Postupimskou konferencí pro poválečné uspořádání Evropy a světa. Jde o otevřenou snahu vládnoucích elit na pojmech totalitarismu, stalinismu, nacismu, komunismu postavit bezprecedentní rozhodnutí označit „Třetí říši“ a německý fašismus za stejné zlo jako tehdejší Sovětský svaz. Obvinit jej z podílu na rozpoutání druhé světové války, genocidy Židů, slovanských a dalších národů. Smyslem tohoto počínání je pak v předvečer 75. výročí porážky nacismu přehodnotit význam a podíl Sovětského svazu a Rudé armády na porážce nacistického Německa.

KSČM jednoznačně vyzývá Ministerstvo zahraničí České republiky a Vládu České republiky, aby se takovému usnesení a výkladu dějin v evropských institucích postavila a aktivně ho odmítla.

V opačném případě bude vytvářen stále větší prostor pro takové kroky, jakými bylo rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha - Řeporyje o vybudování památníku ROA (Vlasovci), kteří ve skutečnosti kolaborovali s nacistickým Německem. Bude pokračovat snaha o odstranění památníku maršála Koněva v Praze 6, budování dalších památníků Wehrmachtu, jako tomu je v Jizerských horách.

KSČM tyto kroky razantně odsuzuje. Odmítáme zamlčování pravdy o skutečných příčinách rozpoutání 2. světové války a o podílu Rudé armády na porážce německého nacismu, jejím podílu na osvobození Československa a pomoci povstání pražského lidu a konečném osvobození hlavního města. KSČM vyzývá kompetentní orgány a Vládu ČR, aby se případem zabývaly, především z hlediska závazků České republiky vyplývajících z Úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů.

ÚV KSČM 14. 12. 2019, kscm.cz, Naše pravda Haló noviny 16. 12. 2019

3. prosince 2019

1989 - 2019 ........rekapitulace po 30 letech ve Veselí nad Moravou

Co přinesla konkrétně lidem ve Veselí nad Moravou sametová revoluce???

Konstatování po 30 letech, kdy OF slibovalo rozkvět, prosperitu a posunutí společnosti do lepších zítřků - holá fakta:

- Železárny – z prosperujícího podniku, který zaměstnával kolem 2000 Veselanů i pracující z celého širokého okolí a zásoboval levným železem ČR + vyvážel do zahraničí, zbylo jen torzo, stačí se projet po otevřené silnici směrem do Zarazic

- Slezan – zrušen

- UP – zrušeny + torzo výroba ložnic

- Svit – zrušen

- OSP – zrušen

- VHS – torzo

- Komunální služby – zrušeny

- Depo a celá železniční stanice, které byly klíčové pro region – měli vlastní jídelnu, kulturní zařízení, ubytovnu a celé zázemí pro pracovníky téměř na nule

- ČSAD – torzo, hlavni budova zrušena

- STS – zrušena

- Státní statek – farma Milokošť – zrušena

- Státní statek – farma Zarazice – zrušena

- Fruta – zrušena

- Prádelna Hutník – zrušena

- Učiliště s internátem Železárny – zrušeno

- Učiliště STS s internátem – zrušeno

- Zahradnictví Zámek – zrušeno

- Výchova učňů pro řemesla – téměř na nule

- Školky – Milokošť, U Křížku, Smetanova, Tyršova, Svit + jesle, Kolllárová + jesle, Hutník + jesle, Zarazice, 24. duben, kde byla výstavba jeslí připravena ve II. fázi = zbyly Milokošť, Tyršova, Hutník, Kollárová, Zarazice, .......3x jesle + 3x MŠ zrušeny

- Školy – ze dvou státních zbyla jedna – Hutník, druhou si přivlastnila církev – Komenského

- Z EŠ se stal hybrid

- Nemocnice – zrušení pohotovostí pro děti, dospělé, zubaře i chirurga dostat se jako nový pacient k zubaři nebo obvodnímu lékaři = nemožné

- Pošta – zrušena pobočka na Hutníku, současný stav = katastrofa, hlavně pro starší občany

Dalo by se pokračovat do detailů – ale to není ani potřeba. Pro celkový obrázek to úplně stačí, snad jen ještě dodatek k bydlení – za 30 let přibyl jeden činžáček na Hutníku a Kovářská.

Kde jsou časy, kdy se budovaly činžáky, na Kollárové, Purkyňově, Svatoplukově, Nádražní, celý střed města, sídliště Lány, Hutník, Chaloupky – kdy lidé dostávali stabilizační byty zdarma, když se zavázali, že budou v podniku pracovat 10 let.... Kde jsou doby, kdy postavit nový dům podporoval stát nevratnou půjčkou 150 000,- kdy celý dům stál 450 000,- Kč.

Kolik Veselanů si to velmi dobře pamatuje, stejně např. jako porodné pro děti, za které šlo pořídit krásný nový kočárek včetně výbavičky a následně rodinné přídavky na všechny děti, bez složitých přepočtů a propočtů...

Nepotřebovali jsme ani Finanční úřad, ani Pracovní úřad, ba ani Sociální úřad. Všechno fungovalo – a světe div se, na stejný počet obyvatel nemusela být ani mnohačetná státní policie s mnohačetnou městskou policií – stačili 4 příslušníci „veřejné bezpečnsoti“ s jedním autem - a byl klid. A že by tenkrát a teď byli lidé více nebo méně „svobodní“???

Ano, teď je tolik svobody, že když leží bezdomovec v parku pod mostem, může se s tou svobodou klidně i zakrýt a nebo si s ní v –20°C zatopit.

Tak HURÁ do dalších 30 let !!!!!!!!!!!

Z mejlu K.Š.

15. listopadu 2019

Prohlášení k 17. listopadu

Občané se u nás po druhé světové válce rozhodli pro systém, který byl budován jako sociálně spravedlivá alternativa kapitalismu, jako socialistická společnost. Lidé tehdy doufali v nový začátek, který zabrání opakování starých hrůz a nespravedlivostí. Komunistická strana Čech a Moravy proto nezapomíná na odkaz 80 let od tragické smrti Jana Opletala, Václava Sedláčka a dalších, na odkaz brutálně potlačených studentských nepokojů 17. listopadu 1939 nacistickou okupační mocí. Tento odkaz, tak jak v naší společnosti a ve světě znovu sílí myšlenky fašismu a neonacismu, nabývá dnes na stále větším významu. Mezinárodní den studentstva vnímáme jak významný den s odkazem pro celý pokrokový Svět.

Také si připomínáme 17. listopad jako den, kdy v naší společnosti započaly hluboké společenské změny, jejichž konečným důsledkem bylo obnovení kapitalistického společenského systému.

Rok 1989 nebyl pouhým mocenským pučem, byl důsledkem dlouhodobě opomíjených a neřešených zásadních rozporů ve společnosti. Samotné události 17. listopadu 1989 vyvolaly živelný výbuch občanské nespokojenosti se zakonzervovanými poměry i zneužíváním moci. Síly, kterým šlo o socialistické řešení krize, byly roztříštěné, a tak v čele změn nakonec stanuly síly zaměřené na restauraci kapitalismu. Požadavky většiny společnosti na demokratizaci veřejného života i zefektivňující změny v národním hospodářství, zachování sociální spravedlnosti, pracovních a sociálních jistot, na zachování socialistického společenského systému se nenaplnily.

Některá tehdejší hesla už dnes znějí jako fráze. Lidem na náměstích neřekli, že je čeká největší majetková změna v dějinách. Pod kontrolu zahraničního kapitálu se dostala rozhodující část národního hospodářství. Více jak milion občanů ČR je na prahu chudoby. Zemi řídí majetková oligarchie, nikoliv však v zájmu jejích obyvatel. Bez referenda byl rozdělen společný stát Čechů a Slováků a vstoupili jsme do agresivně se chovajícího paktu NATO. Soupeřící kapitálové mocenské ekonomické skupiny bojují o politickou moc. Stojí za nimi různé zájmy zahraničního kapitálu. Neštítí se při tomto souboji sáhnout ke změně mocenských poměrů vybočujících z rámce právního řádu České republiky.

Skutečnost, že i v současném období hospodářské konjunktury sílí stále více sociální rozdíly, které zesilují napětí ve společnosti, je využívána stupňujícím se antikomunismem a populismem. Hrozba neonacismu je velice reálná.

Kapitalistický společenský systém nemůže přinést řešení dnešních ekonomických a společenských problémů. Je třeba odmítnout připravovaný další mocenský převrat, postavit se proti hrozbám autoritářství a fašismu, vyvést Českou republiku z postavení polokolonie a zabránit neustálému porušování mezinárodního práva.

Výkonný výbor ÚV KSČM 15. 11. 2019, kscm.cz

24. října 2019

101. výročí - Oslava státnosti ČR – státní svátek a současnost 28.10.2019 v Luhačovicích

Stejně jako každý rok stojíme u památníku – tradičního pietního místa v Luhačovicích – k uctění památky a vzpomínku (Masaryk, Beneš, Štefánik, Kramář, Švehla, Rašín, Šrobár) zakladatelům Československé republiky v r. 1918.

Byla to těžká cesta, která bez mezinárodní pomoci a vizionářských představitelů celosvětové politiky nového uspořádání po 1. světové válce a díky houževnatosti revolučních politických vůdců by nikdy Čechy, Slezany, Moraváky, Slováky nevytrhli z poroby Rakousko-Uherska. Pracující člověk, tvůrce skutečných hodnot a rozvoje státu je i současnou vládní garniturou vytláčen ze skutečné správy a rozhodování o životních podmínkách a čím dál víc se otvírají pomyslné nůžky rozdílů života ve společnosti. Generace budovatelů stárne a jediné skutečně levicové politické uskupení – Komunistická strana Čech a Moravy ztrácí svůj vliv. V této době nemá co nabídnout, jen práci, sebeobětování a šikanu v novodobé společnosti. Už ani ti co neměli levicovou myšlenku pracovní sounáležitosti, dělnického hnutí, pracujících a cílili pouze za „koryty a postavením“ jsou již 30 let těmi největšími kritiky.

Význam tohoto dne – charakterizuje i skutečnost, že i po převratu v r. 1989 zůstává tento den státním svátkem. Letos je to 101. výročí vzniku Československé republiky.

Pro mnoho občanů je tento státní svátek jen volným dnem a význam tohoto dne si příliš nepřipouští, zvláště pak mladá generace, kterou náš vyspělý vzdělávací systém ani k této historické události dostatečně nepřipravuje. Fenoménem popřevratového období od r. 1989 je nepřetržité „přehodnocování“ dějin. To za co naši předkové bojovali a dosáhli, sjednocené „Československé republiky“ dokázali tak Klausové a Mečiarové opět rozdělit. Luhačovice se tak již svých tradic „Slovanské vzájemnosti“ už asi nedočkají. Stejně tak jakýsi symbol „Slovácká búda“ je nadále v troskách na požářišti nad lázeňským náměstím odkud se nesly do údolí myšlenky i písně skutečných vlastenců s obsahem národních a kulturních tradic, ducha Československé republiky, obětí a myšlenek, historických, které amerikanizaci života společnosti, chování ve společnosti, zvrácenost ve výkladu dějin a v politice připouští vystoupení hlavně těch, kteří se vlastně neprosadili ve svých profesích a bez průkazných výsledků, praxe a zkušeností nastoupili dráhu kariérních politiků anebo se ukryli ve státní správě. Lázeňské místo Luhačovice „Perla Moravy“ už nemá svou výjímečnost, svou zvláštnost, jen minerální prameny z bývalých lesů zvláštního určení, není to už ten životní styl v přírodním prostředí, se svou honorou lázeňských hostů, už ani v samotném regionu i když jsou zde nově 3 lázeňské organizace.

ZO KSČM Luhačovice každoročně, delegací položí kytici a takto uctí památný den – státní svátek se vzpomínkou na význam vzniku Československé republiky, této historické události kdy díky revolučním snahám zakladatelů v čele s T. G. Masarykem dosáhli vystoupení Čech, Moravy a Slovenska z rakousko-uherské monarchie a vznikla samostatná Československá republika.

Jordák František, předseda KSČM oblasti Luhačovice

2. září 2019

Nesouhlasíme s přepisováním historie

Výkonný výbor ÚV KSČM přijal na svém pátečním zasedání stanovisko k mezinárodní politické situaci, které uvádíme v plném znění:

Koncem měsíce srpna a počátkem září si naše společnost připomíná řadu významných historických událostí majících vztah k naší zemi. Zcela jednoznačně jsme však svědky, jak určité politické kruhy (ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, Piráti) i řada občanských aktivit (např. Milion chvilek pro demokracii) usilují - samy svými projevy tak i činí - o výrazné přepsání dějin. Je tragické, že nebývale velký prostor těmto názorům dávají sdělovací prostředky: televize, rozhlas. Snaha změnit pohled na základní historické události a přemazat jejich skutečný význam se nese na vlně nenávistného antikomunismu, neustálého srovnávání období nacistické okupace s tzv. „komunismem“ let 1948 až 1989. Nenávist těchto skupin se zaměřuje i na složení současné vládní koalice, osobu prezidenta republiky, a vyhrocuje nenávistí k Ruské federaci, případně Čínské lidové republice. KSČM takové pohledy jednoznačně odmítá jako pseudohistorické, protestuje proti nim. Nesmí docházet k diskriminaci a posuzování lidí v rozporu s Listinou základních práv a svobod, jak dnes činí s oblibou magistrát hlavního města Prahy.

KSČM požaduje zachování pomníku maršála Koněva na náměstí Interbrigád v Praze 6 jako symbolu vyjádření úcty všem, kteří položili své životy za osvobození Prahy, a rovněž jako poděkování Rudé armádě, která zabránila porážce Pražského povstání. Odsuzujeme zakrytí sochy maršála Koněva plachtou, jako řešení, které navrhuje městská část Praha 6.

Připomínáme si i odkaz 75. výročí SNP, kdy povstalo Slovensko a navázalo na představu jednotného státu Čechů a Slováků.

KSČM je přesvědčena, že kola roztočené nenávisti, překreslování pohledů na historické události nijak nepřispějí ke klidu ve společnosti. Plní cíl připravit naši společnost na další tlak požadavků Sudetoněmeckého landsmanšaftu, ještě více upevnit ekonomické a vojenské vazby na velké státy Evropské unie a USA.

To není v zájmu občanů České republiky a KSČM bude vždy tvrdě proti přepisování dějin.

VV ÚV KSČM 30. 8. 2019, kscm.cz, halonoviny.cz

2. července 2019

Postoje KSČM k protivládním demonstracím

Českou republiku a především Prahu v uplynulých dnech zachvátila vlna pokusů vyvolat velké protestní demonstrace namířené proti dnešnímu předsedovi vlády Andreji Babišovi a jmenované ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Stranou protestů nezůstal ani prezident České republiky Miloš Zeman. Tyto protesty vyvrcholily demonstrací na Letné v Praze v neděli 23. června. Nelze nevnímat snahy organizátorů těchto protestních hnutí dát jim podobu protestů z roku 1989. Nelze také bez povšimnutí přejít úlohu veřejných sdělovacích prostředků v organizování těchto protestů, včetně přístupu veřejnoprávní televize. KSČM vnímá pozadí těchto protestů jako boj o politickou moc skupin české pravice.

Nikoliv náhodou byl na pódium na Letné pozván i představitel římsko-katolického kléru slovy, že přichází ze Sudet. Prolomení Benešových dekretů rozhodnutím krajského soudu o majetku šlechtického rodu Walderode, spustilo lavinu, která může být pro Českou republiku tragická. Není pro nás přijatelné dopustit revizi dekretů prezidenta republiky E. Beneše, poválečného odsunu německé menšiny a rehabilitace s nacisty kolaborujících šlechtických rodů.

KSČM podpořila v roce 2018 získání důvěry menšinové koaliční vlády hnutí ANO a ČSSD na základě závazku naplnění jasných sedmi programových bodů.

Máme mnoho výhrad k fungování dnešní kapitalistické společnosti a našeho státu. Nepřejeme si však destabilizaci České republiky, návrat zkrachovalých politických elit ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL, ani posílení vlivu zahraničních mocenských kruhů prezentovaných i Českou pirátskou stranou. Odmítáme proto pokus o jakýkoliv státní převrat v zájmu pravicových mocenských elit.

29. 6. 2019, ÚV KSČM, kscm.cz

28. června 2019

Leták KSČM: Budeme se opět klanět rodu Walderode?

Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, kterým potvrdil rozhodnutí okresního soudu v Semilech o navrácení více jak tří miliatdoveho majetku, potomkům šlechtického rodu Walderode považuji za velice nebezpečný precedens ve vztahu k platnosti a výkladu dekretů prezidenta republiky Eduarda Beneše. Podivný je letitý průběh celé kauzy a zejména rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2008. Jsem přesvědčen, že tímto krokem je zpochybněna platnost tzv. dekretů prezidenta republiky a může to vést k významným krokům v neprospěch České republiky.

28. 6. 2019, Mediální úsek ÚV KSČM

22. června 2019

Odmítáme snahy o překrucování historie

Komunistická strana Čech a Moravy se rozhodně ohrazuje vůči stupňujícím se požadavkům Sudetoněmeckých krajanských spolků vůči České republice, nehorázným požadavkům představitelů zemské vlády spolkové země Bavorsko, které zazněly na červnovém Sudetoněmeckém krajanském sněmu v německém Řezně.

Za velice závažné považujeme přímou účast na tomto sněmu velvyslance České republiky v SRN a jeho slova pronesená v neděli v závěru sněmu. Česká diplomacie tím vykročila cestou představitelů KDU-ČSL Daniela Hermana a Pavla Bělobrádka. Ti našli společnou řeč s předsedou Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernardem Posseltem a bavorským ministrem vnitra Horstem Seehoferem uspořádat v příštích dvou až třech letech sněm Sudetoněmeckého landsmanšaftu v České republice. Je tragické, že tyto myšlenky našly následovníky ve straně Pirátů vyjádřením poslance Jana Lipavského, který vlastenecky smýšlející občany označil za „jakési pseudonárodovce“ a „čertíky vyskakující z krabičky“. Je smutné, že se k této cestě hlásí i někteří představitelé sociální demokracie jako Michaela Marxová, bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Toto je pro KSČM naprosto nepřijatelné. Důrazně se distancujeme od této politiky KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů, překrucujících historii a největší utrpení českého a slovenského národa v době nacistické poroby.

Slova a výzvy, které zazněly v Řezně, jen podtrhují nebezpečí, které pro Českou republiku a její občany vyplývá například i z nedávného rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, jímž potvrdil přiznání více jak tří miliardového majetku šlechtickému rodu Walderode v rozporu s poválečnými dekrety prezidenta republiky. Státní orgány nesmí toto rozhodnutí ponechat bez povšimnutí.

O ničem jiném, než o útoku na českou státnost a svébytnost českého národa, svědčí i neustálé snahy znovu postavit v Praze na Staroměstském náměstí Mariánský sloup, stržený jako symbol habsburské nadvlády při vzniku Československé republiky 3. listopadu 1918.

KSČM varuje před neustálým překrucováním a útoky na naší historii, státnost a národní svébytnost. Vyzývá Vládu České republiky, aby tyto snahy v rámci právě rovnoprávného a mírového soužití národů Čechů a Němců nepodceňovala, nepřehlížela a rázně je odmítla.

21. 6. 2019 VV ÚV KSČM, halonoviny.cz

22. června 2019

Zvítězil zdravý rozum

Zastupitelé Zlínského kraje včera neschválili investiční záměr pro stavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích za osm miliard korun. Koalice byla rozdělená, pro stavbu nemocnice bylo jen 21 zastupitelů ze 41 přítomných, proti jich bylo osm, 12 se zdrželo.

Koalici tvoří lidovci, hnutí ANO a STAN a ODS, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má 29 křesel. Pro schválení musela být nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů, návrh tedy musí získat 23 hlasů. V opozici je ČSSD, KSČM, Svobodní a Soukromníci a SPD.

Pro stavbu nemocnice byli lidovci, zástupci hnutí STAN a radní Jan Pijáček (ODS), pro byli také dva zastupitelé opoziční SPD. Proti návrhu hlasovali či se zdrželi zastupitel za ODS Stanislav Devátý, zástupci ANO a opozice.

»Po opakovaném projednávání, řadě seminářů, pracovních setkání a pondělním přerušení jednání zastupitelstva nebyl investiční záměr nové nemocnice v Malenovicích schválen. Zvítězil zdravý rozum. Krajští zastupitelé za KSČM byli k této investici od počátku kritičtí. Samozřejmě bychom také rádi přivítali novou nemocnici, ale rizika s tím spojená jsou příliš velká. Teď by pan hejtman měl zapomenout na to, jakým způsobem toto rozhodnutí zvrátit, a začít se soustředit na stav současné krajské nemocnice ve Zlíně. Je potřeba, po dlouhých průtazích, kdy jedinou vizí byla nemocnice nová, začít se intenzivně věnovat rekonstrukci té stávající. Pro občany kraje je nutné zajistit kvalitní lékařskou péči ve vyhovujících podmínkách. To jsme jako zastupitelé za KSČM připraveni podpořit,« uvedl pro Haló noviny předseda klubu krajských zastupitelů za KSČM Ivan Mařák.

Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), který stavbu nemocnice podporuje, uvedl, že je z výsledku překvapený. Postup koaličních partnerů označil za podraz. Koalice se podle něj dohodla, že bude hlasovat pro výstavbu. Zastupitel a krajský předseda ANO Pavel Pustějovský to však odmítl. »Od samého začátku jsme chtěli dvě relevantní varianty řešení,« uvedl Pustějovský, podle kterého by se nyní měla řešit také varianta, jak řešit zdravotnickou péči v současném areálu.

Stavba nemocnice by podle hejtmana trvala šest let a stála osm miliard korun. Postupná rekonstrukce a dostavba areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati (KNTB) by prý stála deset miliard a trvala 12 let. Kraj nechal zpracovat posudky, stavbu nemocnice podporují. Kraj již kvůli nové nemocnici vykoupil pozemky, dal za ně asi 170 milionů korun. Příprava projektu stála podle hejtmana asi sedm milionů. Pokud by se nemocnice nestavěla, bylo by podle Čunka férové nabídnout pozemky majitelům zpět, protože je prodávali pro nemocnici.

Někteří zastupitelé, včetně koaličních, dříve uvedli, že se kvůli nové nemocnici obávají zadlužení kraje, nečekaných problémů i dopadu na další krajské nemocnice v okresních městech. Projekt považovali za uspěchaný. Naopak řada primářů výstavbu nemocnice podporuje. Někteří zástupci České lékařské komory vidí financování nemocnice jako rizikové a preferují rekonstrukci nemocnice podle platného generelu, který je ale 11 let starý.

Zastupitelé jednali o výstavbě nemocnice již v pondělí. Ani po desetihodinové diskusi nerozhodli a jednání přerušili do včerejšího rána. Podobně dopadlo už jednání v dubnu.

22. 6. 2019 Haló noviny, (zku)

__________________________________

Z programu zastupitelstva:

20. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 17. a 21. června 2019.

3. Tisk č. 0497-19Z Zdravotnictví - Integrovaná strategická koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji do roku 2020 - aktualizace

Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman

Zpracovatel: Odbor zdravotnictví; Muránsky Karol, vedoucí Odboru zdravotnictví

4. Tisk č. 0470-19Z Kupní smlouva - pozemek pro Novou Baťovu nemocnici

Předkladatel: Sukop Jiří, statutární náměstek hejtmana

Zpracovatel: Odbor ekonomický; Zmeková Alena, vedoucí Odboru ekonomického

5. Tisk č. 0427-19Z Zdravotnictví - NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE

Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman

Zpracovatel: Odbor investic; Pecháček Libor, vedoucí Odboru investic;

Odbor ekonomický; Odbor právní a Krajský živnostenský úřad