14. března 2020

Občané mimo hru, rozhodování o nás a bez nás!

Na fejsbuku krajské zastupitelky Evy Badinkové ze dne 2. března 2020 se můžeme seznámit s jejím stanoviskem k uvažované výstavbě nové krajské nemocnice ve Zlíně a k projednávání na zastupitelstvu.

Zdravotnictví – Krajská nemocnice T. Bati Zlín

Od prvního hlasování zastupitelů Zlínského kraje ohledně výstavby nové nemocnice T. Bati ve Zlíně – Malenovicích, kdy zastupitelé na svém zasedání v červnu 2019, odmítli na svém zasedání projekt výstavby nové nemocnice, uplynulo více jak půl roku a danou věc se nepodařilo demokratickým způsobem rozhodnout. Myslím tím demokraticky ve prospěch všech občanů Zlínského kraje a ne pouze ve prospěch zájmové skupiny jedinců a subjektů, kteří jsou na projektu výstavby nové KNTB ve Zlíně – Malenovicích pravděpodobně v rámci svých osobních zájmů zainteresovaní.

Tato skutečnost se projevila při konání 24. veřejného zasedání zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 16. prosince 2019. Hejtman Zlínského kraje, zřejmě v rozporu se zákonem č. 129/2000 Sb. v platném znění „Zákonem o krajích“ dodatečně a to bez splnění zákonem stanovených podmínek předložil k projednání a schválení body č. 42 – zahrnující schválení investičního záměru „Nová Krajská Baťova nemocnice“, č. 43, jehož obsahem byl návrh na zrušení povinnosti Rady Zlínského kraje zajistit zpracování studie s názvem „Modernizace a dostavba Krajské nemocnice Tomáše Bati“ a na zrušení schváleného rozpočtového opatření, č. 44, jehož obsahem byl návrh koupě pozemku od právnické osoby pro výstavbu nové nemocnice.

Chtěla bych vás upozornit na skutečnost, že předmětné hlasování dne 16. 12. 2019 proběhlo systémem o nás bez nás, tedy bez účasti občanů Zlínského kraje, bez účasti obcí Zlínského kraje a bez účasti odborné veřejnosti a tedy zřejmě i v rozporu se zákonem. Tuto skutečnost v současné době prověřuje na základě „Dozoru“ Ministerstvo vnitra ČR a to na základě podnětu více jak dvaceti subjektů ze Zlínského kraje.

V této souvislosti, kdy nelze vyloučit, že při projednávání a rozhodování zastupiteli Zlínského kraje dne 16. 12. 2019 byl porušen zákon, zaslalo Ministerstvo vnitra ČR dne 3. února 2020 pod č.j.MV-182169-4/ODK-2019 dopis hejtmanovi Zlínského kraje p. Jiřímu Čunkovi, ve kterém jej kromě jiného žádá za účelem zvážení dalšího postupu Ministerstva vnitra k dané věci podle ust. § 82 Zákona o krajích o písemné vyjádření, kde dle jednotlivých bodů dopisu MV ČR, které jsou uvedeny v předmětné listině a to ve lhůtě do 29. února 2020 (viz příloha dopis MV ČR ze dne 3. února 2020). Odpověď hejtmana na výše uvedený dopis MV ČR byla zveřejněna na stránkách Zlínského kraje. Na další reakci MV ČR jsou určitě zvědaví všichni občané Zlínského kraje a věřím, že o dané věci bude tímto správním orgánem posouzeno a rozhodnuto v souladu se zákonem.

Zákon o krajích č. 129/2000 Sb. v platném znění řeší ve svých obecných ustanoveních kromě jiného v § 1, odst. 4, cituji „ Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů“.

Dle ust. § 12, odst. 2, písm. b, zákona má občan kraje právo vyjadřovat na zasedáních zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Toto právo bylo občanům Zlínského kraje při jednání a rozhodování 24. veřejného zasedání zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 16. 12. 2019 odepřeno a to v plném rozsahu a to způsobem blíže popsaným v dopise MV ČR ze dne 3. 2. 2020, který byl zveřejněn na stránkách Zlínského kraje.

Občané Zlínského kraje se nemohli demokraticky a svobodně vyjádřit k projednávaným bodům jednání ZZK č. 42, 43, 44, což může být považováno za porušení základních práv a svobod dle Listiny. Kladu si otázku, zda svým rozhodnutím dle 16. 12. 2019 pečuje kraj o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, když jim předem nesdělil program projednávaných bodů a zřejmě nezákonným postupem neumožnil jejich veřejnou účast na jednání zastupitelů, čímž zamezil v rozporu se zákonem iniciativě občanů Zlínského kraje tzv. ze zdola. Zřejmě vedení Zlínského kraje názor občanů k projednávaným bodům nezajímá.

Při rozhodování o investicích se Zlínský kraj musí chovat s povinností péče řádného hospodáře a veřejné prostředky musí být vždy pod veřejnou kontrolou, což se v tomto případě nestalo. Tento princip musí být vždy zachován v procesu rozhodování a to i proto, aby pokud možno, nastala při hlasování zastupitelů shoda napříč celým politickým spektrem zastupitelů Zlínského kraje, což by rozhodným způsobem uvítali všichni občané Zlínského kraje a to i proto, že plánované investice do zdravotnictví budou realizovány v časovém horizontu více jak jednoho volebního období.

Dále k věci uvádím, že dle evidence ve veřejném rejstříku (Katastr nemovitostí) pro Zlínský kraj na LV č. 1091 pro obec Zlín, k. ú. Malenovice byly již Zlínským krajem nakoupeny pozemky určené pro výstavbu nové KNTB ve Zlíně – Malenovicích v rozsahu cca 411 250 m2, za tuto výměru Zlínský kraj již zaplatil anebo má zaplatit poměrně vysokou částku peněz, které by mohly být využity způsobem jistě efektivnějším.

Není známo kolik Zlínský kraj již dosud celkově zaplatil za přípravné, závazkové a majetkové vztahy v souvislosti s plánovanou výstavbou nové KNTB a z jakých zdrojů vše platí. Lze předpokládat, že v roce 2019 byly kráceny položky rozpočtu jako jsou např. školství, zdravotnictví, sociální služby, doprava na úkor zvýhodnění výstavby nové KNTB. Dávám ke zvážení, zda při přesunu a čerpání zdrojů Zlínského kraje určených pro pokrytí nákladů na případnou výstavbu nové KNTB nebyla porušena závazná pravidla pro hospodaření s veřejnými prostředky, které v tomto případě nemusely být vždy pod veřejnou kontrolou. Na tuto skutečnost jsem povinna jako občan a zastupitelka Zlínského kraje v rámci svého mandátu informovat občany – voliče Zlínského kraje, jakož i ostatní zastupitele.

Vždyť veřejný zájem vyjadřuje společný zájem skupiny lidí žijících na určitém území, v našem případě území Zlínského kraje, z jehož realizace bude mít skupina užitek a to jak bezprostřední, tak i užitek v budoucnu. Domníváte se, vážení spoluobčané, že jednání a rozhodování vedení Zlínského kraje ve věci výstavby nové KNTB tomu nasvědčuje?

Je tedy otázkou zda:

porušil hejtman Zlínského kraje při jednání KZ dne 16. 12. 2019 v bodech č. 42, 43, 44 zákon, o tom rozhodně zřejmě na návrh nespokojených občanů Zlínského kraje a dalších subjektů MV ČR, případně soud

jsou pod dostatečnou veřejnou kontrolou finance Zlínského kraje, kdy o investici za více jak 8 miliard Kč na svém zasedání dne 16. 12. 2019 pochybným způsobem rozhodli koaliční zastupitelé a přeběhlíci bez vědomí občanů, obcí a odborné veřejnosti

jsou pod dostatečnou veřejnou kontrolou uzavřené závazkové vztahy Zlínského kraje, KNTB v návaznosti na připravovanou výstavbu nové KNTB např. s firmou PENTA, PENTA INVESTMENTS LIMITED, Smart healthcare, s. r. o. a dalšími

dle mého názoru byly porušeny vedením kraje demokratické principy mimo jiného i tím, že před jednáním zastupitelů ZK dne 16. 12. 2019 byly zařazeny dodatečně před koncem jednání body č. 42, 43, 44, které zřejmě úmyslně nebyly uvedeny v pozvánce na jednání zastupitelů ZK. O této skutečnosti a formě musel někdo rozhodnout před vlastním jednáním zastupitelů, byl to snad hejtman nebo Rada kraje nebo koalice?

body č. 42, 43, 44 nebyly v programu ani při zahájení jednání ZZK, o tom, že zde nebyly uvedeny musel někdo dopředu rozhodnout

body č. 42, 43, 44 byly hejtmanem navrženy až v průběhu jednání zastupitelstva a vzápětí byly odhlasovány a bez rozpravy, tento postup musel předem někdo odsouhlasit

k bodům 42, 43, 44 nebyly předem, podotýkám všem zastupitelům ZK předány řádné relevantní materiály k projednávaným bodům, materiály tzv. na stůl neobdrželi všichni zastupitelé

o bodech 42, 43, 44 bylo tedy rozhodováno bez řádných relevantních podkladů, které nebyly řádně předepsaným způsobem a včas předány všem zastupitelům. Tvrzení hejtmana, že o výstavbě nové KNTB bylo již dříve jednáno dostatečně na různých úrovních, nemůže v žádném případě obstát.

Můžeme tedy říci, že zastupitelé ZK rychlostí blesku a zřejmě v rozporu ze zákonem schválili body č. 42, 43, 44 dodatečně předložené hejtmanem dne 16. 12. 2019 a to:

bez toho, že by to bylo v programu jednání schůze

bez toho, že by o tom věděli občané Zlínského kraje

bez toho, že by tom věděla místní samospráva

bez toho, že by o tom věděli členové zastupitelstva ZK mimo vyvolených zastupitelů

bez toho, aby se mohli všichni zastupitelé ZK svobodně a demokraticky k projednávaným věcem vyjadřovat

Nelze tedy vyloučit, že došlo k porušení zákona i jednacího řádu Zlínského kraje, ale především popření základních práv občanů ZK při uplatňování zastupitelské demokracie ve ZK.

Vážení spoluobčané, zastupitelé ZK, odborná veřejnosti, požadujme od vedení ZK vysvětlení, proč konalo tak, jak konalo a v případě, že se prokáže porušení zákona sjednání nápravy, např. I tím, že bude zpracována podrobná srovnávací analýza výstavby nové KNTB ve Zlíně a upraveného generelu revitalizace, dostavby a modernizace stávající KNTB ve Zlíně, která bude kromě jiného řešit samostatně majetko-právní aspekty, ekonomiku, stavební část, zdravotnickou technologii, logistiku, provozní náklady, trendy a výhledy apod. Ve zpracovávané analýze musí být obsaženy nové trendy v medicíně, inovace, nové technologie apod. Analýza musí být vyhotovena tak, aby bylo možné řádně a objektivně posoudit obě varianty řešení.

Vyzývám všechny občany Zlínského kraje, zastupitele ZK i odbornou veřejnost ZK k všeobecné rozpravě k problematice zdravotnictví ve Zlínském kraji, krajských nemocnic ZK, úrovni poskytované zdravotní péče, investicím do zdravotnictví, koncepčním materiálům a strategickým dokumentům schválených již dříve krajem, věci, které se týkají rozvoje zdravotnictví ve ZK a to tak, aby vznikla iniciativa občanů ZK tzv. ze zdola a vedení kraje se konečně dozvědělo, jaké jsou skutečné potřeby občanů ZK z oblasti zdravotnictví.

krajská zastupitelka

Ing. Bc. Eva Badinková