Zpět na:   Index


Volby 20. a 21. října 2017

Miroslava Jemelková kandidátka KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017.

Narodila jsem se 26. 2. 1958 v Kyjově. Pocházím z dělnické rodiny. Dětství jsem prožila v obci Lukov u Zlína. Vystudovala jsem Střední zemědělskou technickou školu, obor ekonomika zemědělství v Holešově.

Po absolvování této školy v roce 1977 jsem začala pracovat v JZD Slušovice.

V roce 1978 jsem se provdala a přestěhovala se  do obce Březová u Zlína.

V JZD AK Slušovice jsem pracovala v různých ekonomických funkcích až do roku 1991.

V roce 1992 a 1993 jsem pracovala jako ekonomka v soukromé společnosti. Po úraze jsem byla až do roku 1996 v plném invalidním důchodu. V roce 1996 se mi narodila dcera Martina.

Od roku 2001 až dosud pracuji jako účetní na Obecním úřadu v Březové.

S manželem, který zemřel v roce 2013 jsme dceru vedli ke sportu a lásce k přírodě. V současnosti studuje na UP v Olomouci a MENDELU v Brně. Věnuje se aktivně judu.

K mým zájmům patří myslivost, myslivecká kynologie, sport, práce na zahradě a četba.

Nikdy mi nebylo lhostejné ani veřejné dění kolem nás. V roce 2000 jsem se rozhodla ke vstupu do KSČM. Zastávám funkci předsedkyně Okresní revizní komise při OV KSČM Zlín. V letech 2012 – 2016 jsem byla členkou Sociálního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje.

Život mne naučil nikdy nic nevzdávat. Pro svou kandidaturu jsem se rozhodla proto, že nejsem lhostejná k věcem veřejným.

Možná, že by se mi i s Vaší pomocí, podařilo některé věci, s nimiž nesouhlasím změnit.

Bez Vás to ale nedokážu, Vy rozhodnete, na Vás záleží.

Nebuďte lhostejní k osudu naší země.

Miroslava Jemelková

Volby 20. a 21. října 2017

Volby 2017 – "Osmička"

Kdo má rozum volí "OSUM" (8),

ten kdo volí osmičku, zaslouží si kytičku.

Volte život, český sen, pravice musí z kola ven

komunisté drží slovo, mají program, tak do toho,

volte tedy osmičku a každý máme kytičku.

Nezapomeňte preference, kroužkujte své oblíbence

zvolený kandidát z okresu či kraje

z kandidátky číslo 8 dobře ví za koho hraje,

nemění dres - třešně, sevřená pěst je symbol,

zná slovo čest.

Zmuž se Moravane (lide), braň svou zem,

vol osmičku a parazity žeň.

"S lidmi, pro lidi"

"Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma"

Jordák František

(číslo 9 na kandidátce KSČM)

Volby 20. a 21. října 2017

1. VOLEBNÍ PRIORITA KSČM

Za poctivou práci spravedlivá odměna. Minimální mzda na 50 % průměrné mzdy a omezení odlivu zisků do zahraničí.

Právo na práci je jedno ze základních lidských práv. Proto se i KSČM domnívá, že každý občan, který chce pracovat, by jí měl získat a být za ní samozřejmě spravedlivě, dle její náročnosti odměněn. Vyšší zaměstnanost chce KSČM zajistit především formou podpory či využíváním samosprávného a družstevního vlastnictví; zvyšováním výdajů na vědu a výzkum s propojením na reálnou ekonomiku; podporou investic do restrukturalizace ekonomiky, na znalostní ekonomiku založenou na moderních technologiích, produkci vědeckých poznatků a výrobků s vysokou přidanou hodnotou; podporou zaměstnávání absolventů a rekvalifikantů a posílením chráněných pracovních úvazků a opětovným provázáním státní podpory pro subjekty zaměstnávající zdravotně postižené.

KSČM si stejně tak uvědomuje, že současná stagnace a pokles reálných mezd negativně ovlivňuje nejen ekonomiku jednotlivých domácností, ale celé české ekonomiky. Proto KSČM požaduje zvýšit minimální mzdu postupně až k 50% průměrné mzdy. Při stále ještě obecně nižších mzdách v ČR úroveň minimální mzdy kolem 40% průměru bohužel nezajišťuje nejzákladnější obživu a vyvolává nutnost pobírat ke mzdě sociální dávky. Pro odliv zisků do ciziny je rozhodující otázka rozsahu zahraničních vlastníků – ti mají na podíl z dividend právo, k reinvestování v ČR je chce KSČM ekonomicky motivovat. Důležité pro KSČM je nastavení smluv se strategickými partnery, jejich kontrola, anebo zpětný výkup do českých rukou.

Volby 20. a 21. října 2017

2. VOLEBNÍ PRIORITA KSČM

Bydlení jako lidské právo. Podpora obecní a družstevní výstavby a nízkonákladového bydlení.

Dle KSČM by měla být koncepce bydlení povinnou součástí rozvoje každé obce. Základem je analýza současného stavu, včetně stanovení normativů sociálně potřebných bytů a zavedení dalších opatření, jejichž cílem bude čelit nárůstu chudoby starých a bezmocných nebo sociálně ohrožených, chceme předcházet a postupně odstranit bezdomovectví.

KSČM požaduje do koncepce bydlení zařadit podporu výstavby družstevních bytů s využitím i pro sociální bydlení. K tomu je možné využívat úvěrové programy a prostředky Státního fondu rozvoje bydlení i dotace z fondů EU. KSČM prosazuje rovněž dlouhodobé chráněné bydlení v domech s pečovatelskou službou – DPS a domovech pro seniory.

Volby 20. a 21. října 2017

4. VOLEBNÍ PRIORITA KSČM

Jedna státní zdravotní pojišťovna. Špičková lékařská péče všem, více peněz na léčbu a platy zdravotníků.

KSČM jde o obnovu sítě neziskových zdravotnických zařízení (vč. nemocnic), která nebudou působit na základě tržních principů, k zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče občanů. KSČM nepřipustí další privatizaci zdravotnických zařízení a záchranné služby. KSČM chce sjednotit a zjednodušit zákony o pojišťovnách a vytvořit pouze jedinou zdravotní pojišťovnu a zajistit důslednou státní kontrolu veřejných peněz v řádu miliard ve zdravotnictví. Sníží se tak náklady na režii pojišťovny a odpadnou náklady na konkurenci Podle KSČM jedna zdravotní pojišťovna umožní efektivnější a větší investice do zdravotní péče.

Požadovaná námi rovnost podmínek při poskytování zdravotní péče skutečně všem občanům lze zajistit vytvořením jediného správce veřejných peněz povinného veřejného zdravotního pojištění. To znamená existenci jediné zdravotní pojišťovny, která musí být pod veřejnou kontrolou a pod kontrolou orgánů k tomu určených (např. NKÚ).

Volby 20. a 21. října 2017

6. VOLEBNÍ PRIORITA KSČM

Stejně kvalitní potraviny jako za hranicemi. Obnova norem pro výrobu potravin a posílení naší soběstačnosti.

Cílem KSČM je navázat na přísné československé potravinářské normy, které zajistí závazné standardy pro všechny druhy potravinářských výrobků, a tudíž jejich vysokou kvalitu. Ta je dnes srážena především honbou za co nejnižšími výrobními cenami a za co nejvyššími prodejními maržemi, což je samozřejmě možné především formou používání nekvalitních surovin či různých náhražek apod.

KSČM požaduje posílení úlohy Celní správy, Státní veterinární správy a České obchodní inspekce při kontrole dovozu a prodeje potravin. Především pak prostřednictvím Státní zemědělské a potravinářské inspekce, která se zabývá bezpečností, jakostí a řádným označováním potravin, rovněž KSČM che zabránit dovozům nekvalitní živočišné a rostlinné produkce do ČR.

Volby 20. a 21. října 2017

9. VOLEBNÍ PRIORITA KSČM

Inventura prodeje státního majetku a nepromlčitelnost privatizačních podvodů. U majetku nad běžnou úroveň trvat na prokázání zdrojů.

Plošná privatizace, tak jak probíhala na začátku 90. let, neměla vinou vládnoucí pravice prakticky žádné zákonné meze. Logicky vyústila v tunelování a rozkrádání státního a veřejného majetku a na úkor většiny občanů se tak obohatila úzká skupina, která dnes ekonomicky ovládá naši republiku. Hodně šlo přitom i do rukou zahraničního kapitálu, bohužel nikoli s cílem rozvíjet českou ekonomiku, ale mnohdy s cílem likvidovat konkurenci.

Dodnes nejsou nejzávažnější problémy vyšetřeny, ať už jde o následky různého obcházení zákona o malé privatizaci, používání nelegálně získaných prostředků, nebo neplacení bankovních úvěrů získaných k zaplacení privatizovaných podniků, které vedly až k bankovním krizím v 90. letech a pádu mnoha českých bank a družstevních záložen a jejich následnému prodeji.

KSČM požaduje proto přesunout trestné činy spáchané při privatizaci z kolonky zločinů s promlčecí lhůtou 20 let do nepromlčitelných. Je pro nás aktuální rozhodnout, zda mají být tyto případy navždy nedořešeny nebo zda umožníme, aby byly tyto věci dořešeny a orgány činné v trestním řízení mohly dál pokračovat v započaté práci. Nebo umožníme, aby se uplynutím času zakonzervoval nezákonný stav. KSČM také bude prosazovat novelu zákona o finanční kontrole.

Volby 20. a 21. října 2017

11. VOLEBNÍ PRIORITA KSČM

Řešit příčiny migrační krize. Odmítnout vnucované kvóty na přerozdělování běženců.

 

KSČM bude podporovat taková opatření a zákony, které budou bránit individuální lidská práva uprchlíků a garantovat jejich důstojnost a jejich právo na azyl. Budou podporovat taková opatření a zákony, která budou pro zrychlení a zefektivnění azylového řízení a vízovou politiku a současně chránit zájmy našeho státu a našich občanů. Nutné je požadovat exaktně jasné stanovisko vlády k problematice migrace, využít interpelací na premiéra a jednotlivé ministry, aby byla opatření jimi činěná rychlá a účelná, a současně aby nezhoršovala životní úroveň ani problémy našich občanů. 

KSČM musí prosazovat zlepšení a zrychlení vymahatelnosti práva v oblasti migrace, zejména zvýšením kvality práce všech orgánů činných v trestním i občanském řízení, stabilizaci personálního i strukturálního složení všech složek bezpečnostního systému (Policie ČR a zpravodajských služeb), a zkvalitnění jejich práce zvláště v boji proti organizovanému zločinu ve všech jeho formách, závažné trestné činnosti, násilné a hospodářské kriminalitě. Potřeba je v řešení migračních krizí klást důraz na řešení jejích příčin, stabilizaci poměrů v místě jejího vzniku a větší odpovědnosti států, které se spolupodílely nebo zapříčinily destabilizaci tamních režimů. Kvóty na přijetí běženců si vnutit nedáme.

Volby 20. a 21. října 2017

13. VOLEBNÍ PRIORITA KSČM

Ne nehoráznému daru církvím, lživě nazývanému restituce, přinejmenším zdanit a urychlit odluku církví od státu.

Poslanci KSČM předložili neúspěšně ve sněmovně návrh, aby finanční náhrady církvím, které dostávají za majetek nevydaný v církevních restitucích, podléhaly zdanění. Stát by podle návrhu KSČM mohl ročně získat více než 10 miliard korun. KSČM bude revizi církevních restitucí i nadále tvrdě prosazovat. Vždyť stát má podle uzavřených smluv v průběhu třiceti let církvím vyplatit ještě 59 miliard korun, bez započtení inflace, navíc finanční náhrady za církevní restituce byly výrazně předražené (o více než 50 miliard korun). 

Volby 20. a 21. října 2017

Ing. František Jordák kandidát KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017.

Jako stavební inženýr a autorizovaná osoba v oboru Pozemní stavby, mám více jak 50-ti letou praxi v provozu stavební výroby i ve vrcholovém managementu a pracuji stále. V Luhačovicích kde žiju jsem pracoval v zastupitelstvu po dvě volební období, současně i v kontrolním výboru i stavební komisi. Jsem komunista od r.1973 a prošel jsem po všech stupních stranické práce. Jsem předsedou ZO Luhačovice, oblastního výboru luhačovicka, místopředsedou OV KSČM Zlín, členem KV KSČM ZLK.

Vojenskou základní službu jsem absolvoval v letech 1967 až 1969 a skutečnou pravdu o této době a průběhu roku 1968 ještě nikdo neodtajnil a stále jsou hlásány zkreslené skutečnosti.

Jsem ženatý 44 let, mám 2 dcery a stále 1 manželku. Mám jednoho vnuka a jednoho vlčáka.

Svou odbornost jsem postupně získával i studiem VŠ při zaměstnání včetně autorizace. Právě provozní praxe a zkušenost mi výrazně usnadnila studium. Autorizace v oboru Pozemních staveb je srovnatelná s postavením v parlamentní politické práci.

Záliby v mém životě, byl to sport – hlavně kopaná, kde ve fotbalové brance jsem překážel 35 let. Dále pak řemeslná zručnost, bez které se „stavařina” dělat nedá a velkým odreagováním pro mě byli a jsou psi, s kterými žiju od mého narození.

Práce na stavbách i sportovní aktivity mě naučily spolupracovat, vážit si práce lidí, vytvářet jim podmínky pro nejlepší výkon. Nést odpovědnost stejně jako v kolektivních sportech, kdy ten poslední – brankář se stává jedinou jistotou, nemá už kam uhnout.

Nejlepší stavařská léta jsem prožil v Průmyslových stavbách Gottwaldov. Pracoval jsem i v Čs. st. lázních Luhačovice, po převratu u demoliční firmy na Vysočině, řediteloval v Technických službách, také podnikal a pracoval i na stavbě Českého domu v New Yorku.

Je mi sice 69 let, ale to je právě ta doba kdy je možno srovnávat současný vývoj společnosti. Mládí není vždy ta přednost kterou společnost potřebuje. Závažným problémem zůstává skutečnost, že zvolenými orgány v podstatě manipulují v místě zaměstnaní úředníci bez ohledu na vítěze voleb.

Zvolením do PS PČR mohu pracovat v oblastech týkajících se výstavby, efektivní veřejné správy pro dlouhodobé zachování historických a kulturních tradic na Moravě, v zlínském kraji s baťovskou pracovní zarputilostí a v neposlední řadě hájit zájem voličů, mladých i seniorů. Jedněm chybí podmínky pro vstup do produktivního života a seniorům náplň, také možnosti uplatnění a důstojné podmínky pro dožití. Je nutné doplnit naše volené zástupce praktickou zkušeností z práce a života. Základem je zajištění pracovních příležitostí a mzdové regulace za poctivou práci, mzdy i důchody srovnatelné s EU.

Proto v případě zvolení, bude prvořadým kritériem rozhodování prospěch a potřeby občanů a skutečné naplňování hesla Komunistické strany Čech a Moravy „S lidmi, pro lidi” v trochu upraveném znění „S lidmi, sociálně spravedlivou společnost, pro lidi”.

Z toho důvodu nabízím svou profesi s více jak 50-letou praxí, zkušenosti z komunální i politické práce, dále pak prosazování utkvělé myšlenky nutnosti tvorby dlouhodobých koncepčních plánů pro zachování udržitelnosti a trvalého rozvoje občanské společnosti v dostupném rozsahu s omezením vlivu kariérních politiků-úředníků kteří povětšinou neuspěli ve svých profesích a proto vstoupili do politiky. Je jen na Vás zda budete volit srdcem - život, jistotu sociálně spravedlivější společnosti.

Já osobně jsem člověk práce, profesně budovatel, ze sportu poslední možnost mužstva zabránit soupeři skórovat.

Nebude občan, obec, problém, s kterým bych se odmítl seznámit a řešit ho ve prospěch sociálně spravedlivé společnosti.

Ing. František Jordák, AI pozemních staveb

Volby 20. a 21. října 2017

3. VOLEBNÍ PRIORITA KSČM

Pravidelná valorizace důchodů podle skutečných základních potřeb seniorů.

Valorizace důchodů by měla zabezpečit takovou reálnou kupní sílu důchodů, aby z důchodů bylo možné pokrýt nejzákladnější výdaje důchodcovských domácností. Sociální systém by měl krýt jen mimořádné sociální situace do kterých se senior může dostat. Dle KSČM je potřeba řešit jiný režim valorizací u starodůchodců, u nich požadujeme rychlejší či vyšší valorizace. Všeobecný a státem garantovaný průběžný systém by měl být financovan na základě sociální a mezigenerační solidarity.

Potřebný objem zdrojů zajistí nejen vysoká zaměstnanost a výše platů jako základ na pojistné odvody. Doplnit je mohou výdaje ze státního rozpočtu, popř. předem určená část rozpočtového daňového výnosu. V rámci kladné bilance důchodového účtu je potřebné zprůhlednit vícezdrojové financování. KSČM chce prosadit zrušení stropů na odvody na sociální zabezpečení u vysokopříjmových skupin obyvatel.

Volby 20. a 21. října 2017

5. VOLEBNÍ PRIORITA KSČM

Kvalitní vzdělání dostupné podle schopností a potřeb pracovního trhu. Vyšší sociální a prospěchová stipendia. Ne inkluzi za každou cenu.

Nadměrná podpora gymnáziím, vznik víceletých gymnázií a velkého počtu soukromých škol spolu s demografickým vývojem má za následek to, že střední školy mezi sebou bojují o žáky. S tím klesá kvalita vzdělávání. Každý má maturitu, ale chybí řemeslníci a techničtí pracovníci. KSČM prosazuje kvalitní dostupné vzdělání podle schopnosti a potřeb pracovního trhu.

KSČM nepodporuje inkluzi podle nových pravidel (od 1. 9. 2016), inkluze ve školství byla vždy, ale rozumná a to podle schopností a možností dítěte a podmínek dané školy. Dosavadní zkušenosti potvrzují naše obavy (nárůst administrativy, nepřipravenost terénu, přetížení poradenských zařízení, řada inkludovaných dětí je víc vyčleněna než ve speciálních školách, šikana, děti nezažívají pocit úspěchu). Na inkluzi doplácí všichni (děti inkludované, ostatní, učitelé, rodina).

Volby 20. a 21. října 2017

7. VOLEBNÍ PRIORITA KSČM

Svobodná kultura i sport dostupné všem. Nesmí být jen byznysem pro vyvolené.

Cílem KSČM je zpřístupnění kultury a sportu všem. KSČM požaduje opravu památek, jejich oživování a vytvoření sítě kulturní infrastruktury po republice. Po ekonomické stránce je možné využít zkušenosti krajů se seniorpasy nebo familypasy, instituce zřizované Ministerstvem kultury ČR by měly mít vstup zdarma, zpřístupňování lze podpořit i např. úlevami na cestování za kulturou (balíčky). Dále odstraňování bariér (nejen pro vozíčkáře, ale i pro další skupiny) a jednotným značením.

Volby 20. a 21. října 2017

8. VOLEBNÍ PRIORITA KSČM

Voda, nerostné zdroje i výnosy z nich musí patřit všem. Páteřní síť energetiky, dopravy a jiných strategických odvětví do veřejného vlastnictví.

Především stát by neměl dále dovolit, aby se ještě nějaké zdroje nerostných surovin dostaly do rukou, do kterých nepatří, a měl by si je ponechat. V prvé řadě jde o ochranu těžebních práv na důležité nerostné bohatství, dále pak o jejich domácí zpracování a využití. KSČM aktuálně usiluje především minimálně o návrat správy zdrojů pitné vody do českých rukou, tj. do rukou obcí, sdružení obcí či do rukou státu, a to především formou odkupu. 

Se strategickou rolí státu v ekonomice souvisí i vlastnická kontrola hospodářsky strategických oblastí, tedy především energetické a dopravní infrastruktury. S tím souvisí výkon vlastnických práv v podnicích jako je např. ČEZ, ale i národní dopravce České dráhy. Mezi strategické podniky patří i Česká pošta, perspektivní je i vznik státní komerční banky podporující české projekty, snižující přílišnou ekonomickou závislost na zahraničním kapitálu.

Volby 20. a 21. října 2017

10. VOLEBNÍ PRIORITA KSČM

Bezpečí doma i na ulici. Funkční a akceschopné bezpečnostní sbory.

Pro KSČM má být Policie ČR jednotný bezpečnostní sbor, který je součástí fungujícího IZS. Bezpečnost je služba a ta něco stojí. Fungující stát ji musí proto umět zaplatit. KSČM požaduje důsledná a účinná bezpečnostní opatření proti terorismu, ale i všem formám kriminality.

Volby 20. a 21. října 2017

12. VOLEBNÍ PRIORITA KSČM

Záruky míru ve světě. Konec zahraničním misím v cizím zájmu, politice zbrojení, válek a provokací.

Základem pro udržení míru ve světě je respekt k mezinárodnímu právu, základní charty OSN  a řešení sporů diplomatickými a nikoliv ozbrojenými prostředky. Tomu by měla odpovídat i bezpečnostní architektura. Jako riziko vnímáme fungování paktu NATO, které je reliktem studené války.  Prokázalo se, že NATO neplní úkoly, která má, například tím, že není schopné chránit vnější schengenskou hranici. Požadavek na zrušení NATO nebo alespoň na vystoupení z něj měla strana už ve svém volebním programu pro minulé sněmovní volby.

Poslanci KSČM předložili návrh ústavního zákona o referendu, v němž by občané ČR rozhodovali o vystoupení České republiky ze Severoatlantické aliance. Návrh zdůvodňujeme například tím, že NATO vyvolává vojenské napětí v Evropě a zpronevěřuje se zásadám i smyslu, pro který tato organizace vznikla  Podle KSČM jsou to právě občané, kteří by měli rozhodovat o tom, zda chtějí, aby se Česká republika podílela na činnosti, která nemá nic společného se zásadami zakotvenými v Severoatlantické smlouvě, zda chtějí, aby se Česká republika podílela na ohrožování mezinárodního míru a bezpečnosti, především na nesmyslném stupňování válečné hrozby ve východní Evropě zejména ze strany USA.

Zárukou bezpečnosti občanů ČR je postupné budování celoevropského bezpečnostního systému na demokratických a mezinárodní právo respektujících zásadách. Tento systém by mohl být postaven na rovnoprávném partnerství Západu i Východu spojených vzájemně výhodnými smlouvami s postupnou změnou a demontáží NATO a etablován do nové podoby OBSE.

Volby 20. a 21. října 2017

14. VOLEBNÍ PRIORITA KSČM

Méně byrokracie, více demokracie a suverenity, prostoru pro občanskou iniciativu a zákon o obecném referendu. V EU spolupráce rovného s rovným.

Cílem KSČM není omezování státu, ale omezování byrokracie. Počínaje právem občanů na informace, přes podíl na rozhodování a zjednodušení rozhodujících agend až po odpovědnost úředníků za jejích práci. Státní služba je služba občanovi. KSČM vždy požadovala, aby o důležitých otázkách (vstup do EU, NATO, umístění radaru USA v ČR, Lisabonská smlouva, církevní restituce aj.) měli možnost rozhodovat občané. Poslanci KSČM opakovaně předkládali návrh zákona o obecném referendu, v němž by stanovený počet občanů (200 - 500 tisíc) mohl referendum k aktuálnímu tématu iniciovat. Návrh, ale nikdy přijat nebyl. Podpořili jsme i všechny snahy o uzákonění referenda ke konkrétní otázce. Cílem KSČM je naplnit Ústavu České republiky přijetím zákona o obecném referendu. Chceme také posílit prvky přímé demokracie v rozhodování obcí a krajů, využívat institut obecného referenda, místních a krajských referend (dle zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu, a zákona č. 22/ 2003 Sb., o místním referendu), a zjednodušit podmínky pro jejich vyhlášení.

KSČM také požaduje evropskou integraci na rovnoprávnějším základě. Českým zájmem není být proti společné Evropě, ale jde o to mít vliv na tvorbu společných pravidel a zde byly vlády ČR nezodpovědně pasivní. Za tím účelem požadujeme zásadní institucionální proměnu EU, aby byla posílena role volených orgánů oproti exekutivním, aby byla znovu zvážena dělba politik na úrovni regionální, národní i nadnárodní a evropských politik a znovu zváženy které mají být rozhodovány většinově a které jednomyslně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kandidáti do PS PČR 2017 [pdf]

 
Volby 2017 KSČM
Volební program KSČM
První sedmička krajské kandidátky pro volby do PS PČR za KSČM
Krajská kandidátní listina pro volby do PS PČR za KSČM